GR20161124 Punt 21. Ruimtelijke ordening - aangepast reglement GECORO - goedkeuring

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009, en latere wijzigingen, en meer bepaald artikel 1.3.3.;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijk commissies voor ruimtelijke ordening van 19 mei 2000, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten, en de ministeriële omzendbrieven ter zake;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 waarbij het voorstel tot benoeming van een voorzitter, een vaste secretaris en de effectieve en plaatsvervangende leden van de nieuw samen te stellen GECORO wordt aanvaard;

 

Gelet op het besluit van de deputatie van 10 april 2014, waarbij het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 van Ninove houdende de benoeming van een voorzitter, een vaste secretaris en de effectieve en plaatsvervangende leden van de nieuw samen te stellen GECORO wordt goedgekeurd;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 8 mei 2009, en latere wijzigingen, en meer bepaald artikel 1.3.3.§8, dat stelt dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een huishoudelijk reglement opstelt en dat dit reglement en zijn wijzigingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2015 waarin het huishoudelijk reglement van de GECORO werd goedgekeurd;

 

Gelet op het voorstel van aanpassing van het huishoudelijk reglement dat door de GECORO-leden op 22 oktober 2015 unaniem werd goedgekeurd, zijnde:

 1. Wat adviseren van stedenbouwkundige dossiers betreft, wordt voorgesteld om het huishoudelijk reglement aan te passen op volgende punten:
 • Bouwen van, verbouwen van en/of functiewijzigingen van gebouwen met een grondoppervlakte van meer dan 750 m2 of een volume van meer dan 6.000 (i.p.v. 3.000) m3
 1. Verduidelijken van de zin dat de GECORO betrokken wenst te worden bij het volledige ontwerpproces: ‘De GECORO is een adviserende partij bij de opmaak … en wordt geraadpleegd bij de verschillende substantiële deelstappen van het goedkeuringsproces’

 

Overwegende dat de reden van deze aanpassingen de volgende zijn:

 1. 6.000 m³ komt overeen met 15 appartementen aan 400 m³ per stuk (woongelegenheid + gemeenschap + garage)
 2. Verduidelijking van de betrokkenheid van de GECORO

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het huishoudelijk reglement van de GECORO, zoals unaniem door haar leden is goedgekeurd in de vergadering van 22 oktober 2015, wordt als volgt gewijzigd en goedgekeurd:

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENET GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING NINOVE

Hoofdstuk 1: doelstelling van de GECORO

 

Art. 1:  Doel en belang van de GECORO

 

De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing  en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Zij adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch onderzoek en formuleert adviezen op vraag van derden of op eigen initiatief.

 

De adviezen van de GECORO beogen de realisatie van de doelstelling van Artikel 1.3.3 van de Gecoördineerde Decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, nl. dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. Om die kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen, benadert zij deze niet uitsluitend vanuit gemeentelijk oogpunt, doch eveneens vanuit haar functionele ligging ten overstaan van de omgeving.

 

De GECORO functioneert uitgaande van haar decretale taken.

 

Art. 2:  Taken van de GECORO

 

            Decretaal vastgelegd:

 

-          Opmaak en wijzigen en/of herzien gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De GECORO is een gesprekspartner van bij de aanvang van de opmaak van het structuurplan. De GECORO brengt advies uit aan de gemeenteraad voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het ontwerp. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp en brengt hierover advies uit bij de gemeenteraad.

 

-          Opmaak en wijzigen en/of herzien gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

De GECORO is ook bij de opmaak van een RUP  een adviserende partij en wordt geraadpleegd bij de verschillende substantiële deelstappen van het goedkeuringsproces. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp en brengt hierover advies uit bij de gemeenteraad. De GECORO is ook bij de opmaak van een RUP gesprekspartner en wordt best betrokken in het volledige ontwerpproces. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp en brengt hierover advies uit bij de gemeenteraad.

Zolang de gemeente niet beschikte over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, werden geen RUP’s maar bijzondere plannen van aanleg (BPA) opgemaakt. De GECORO geeft over het wijzigen en/of herzien van een BPA eveneens advies. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp en brengt hierover advies uit bij de gemeenteraad.

 

-          Opmaak en wijzigen en/of herzien stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingverordeningen

De GECORO geeft advies aan de gemeenteraad over ontwerp van stedenbouwkundige verordening en verkavelingverordening.

 

-          Eigen initiatief

De GECORO kan op eigen initiatief participeren aan het ruimtelijk beleid door adviezen te formuleren, informatie uit te wisselen, de aanzet te geven voor de opmaak van verordeningen, reglementen, …

 

            Niet-decretaal vastgelegd:

 

Een interne werkgroep, samengesteld overeenkomstig artikel 5 hierna, bepaalt na voorafgaandelijke grondige screening welke van de hieronder geselecteerde dossiers uiteindelijk door de GECORO behandeld worden. De werkgroep brengt hierover telkens kort verslag uit aan de algemene vergadering van de GECORO en zorgt voor een toelichting van de dossiers op de vergadering. De werkgroep bereidt eveneens een advies voor, dat tijdens de vergadering besproken wordt. Op deze manier zal de tijd voor het adviseren van een dossier beperkt worden.

 

 1. Opmaak en wijzigen en/of herzien van masterplannen
 2. Opmaak en wijzigen en/of herzien van inrichtingsplannen en/of inrichtingsstudies van gebieden vanaf 1 hectare
 3. Opmaak en wijzigen en/of herzien van infrastructuurwerken met ruimtelijke impact en van dossiers onderhevig aan een mobiliteits-effectenrapport zoals decretaal bepaald is. De ruimtelijke impact is aanwezig wanneer gebouwen die voldoen aan de onderstaande opsomming betreffende stedenbouwkundige vergunningen betrokken zijn, of wanneer belangrijke lineaire of ander verkeerselementen (spoor, wegenis, waterlopen, ronde punten, grote parkings, …) of bouwkundige kunstwerken (tunnels, bruggen, ...) betrokken zijn.
 4. Beheersplannen met ruimtelijke impact en de afbakeningsprocessen in uitvoering van het RSV, zoals deze gekend zijn door de dienst RO
 5. Gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening.
 6. Stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen:
 • Verkavelingen met wegenisaanleg en/of meer dan 10 bouwloten
 • Bouwen van, verbouwen van en/of functiewijzigingen van gebouwen met een grondoppervlakte van meer dan 750 m2 of een volume van meer dan 6.000 m3
 • Bouwprojecten met meer dan 15 woongelegenheden

Als de aanvraag conform de voorschriften van een plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsplan is, vervalt dit advies door de GECORO.

 

Voor punten 1 tot en met 4 bepaalt het college van burgemeester en schepenen of de bevoegde schepen in welke fase van het projectontwerp het project mag voorgelegd worden aan de GECORO.

Voor punt 6 kan het college van burgemeester en schepenen of de stedenbouwkundig ambtenaar de GECORO verzoeken een advies uit te brengen over een andere aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, dan deze opgesomd in punt 6.’

 

Hoofdstuk 2: samenstelling van de GECORO

 

Art. 3:  Leden van de GECORO

 

De GECORO bestaat uit 16 leden, de voorzitter-deskundige inbegrepen

 • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen: één vertegenwoordiger;
 • verenigingen van handelaars: één vertegenwoordiger;
 • verenigingen van land- en tuinbouwers: één vertegenwoordiger;
 • verenigingen van werknemers: drie vertegenwoordigers;
 • milieu- en natuurverenigingen: één vertegenwoordiger;
 • specifieke doelgroepen: drie vertegenwoordigers;
 • deskundigen in verband met ruimtelijke ordening: zes deskundigen.

De effectieve leden, plaatsvervangers, voorzitter en vaste secretaris van de GECORO werden benoemd door de gemeenteraad.

 

De ondervoorzitter wordt bij gewone meerderheid van de effectieve leden, verkozen uit de effectieve leden.

 

Indien de vaste secretaris afwezig is, dan wordt deze vervangen door de plaatsvervangende secretaris.

 

De leden van de GECORO worden benoemd voor 6 jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie. De nieuwe commissie treedt eerst aan nadat de deputatie de benoeming van de leden ervan heeft goedgekeurd. De oude commissie blijft zolang aan.

 

Ingeval een effectief lid, plaatsvervanger, voorzitter of de vaste secretaris voortijdig het mandaat stopzet, wordt dit zonder verwijl schriftelijk meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove. De gemeenteraad benoemt een nieuw effectief lid, plaatsvervanger, voorzitter of vaste secretaris.

 

Het lid dat voortijdig zijn mandaat stopzet, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger tot een nieuw lid is benoemd.

 

Ingeval de ondervoorzitter voortijdig zijn mandaat stopzet, wordt dit schriftelijk meegedeeld aan het secretariaat van de GECORO en wordt bij gewone meerderheid van de effectieve leden een nieuwe ondervoorzitter verkozen uit de effectieve leden.

 

Een GECORO-lid kan niet geacht worden persoonlijk aansprakelijk te worden gehouden voor uitgebracht advies in zoverre dit lid althans niet een zware fout of grove nalatigheid daarbij kan worden weerhouden.

 

Onverenigbaarheden:

-          Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.

 

Het secretariaat van de GECORO is gevestigd bij de dienst ruimtelijke ordening, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, telefoon: 054/31.32.98, fax: 054/32.38.49 (met vermelding dienst RO), mail: katrien.vannieuwenhuyze@ninove.be

 

Art. 4:  Externe deskundigen

 

De commissie kan voor de behandeling van een onderwerp al de nodige instanties en personen of betrokkenen uitnodigen voor een toelichting en een eventuele bespreking van het onderwerp. Die personen mogen evenwel de beraadslaging over het advies en de stemming erover niet bijwonen.

 

In acht genomen de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de overheidsopdrachten en binnen de perken van de werkingsmiddelen, sluit de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen de contracten met externe deskundigen voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken.

 

Art. 5:  Interne werkgroepen

 

Indien nodig kunnen interne werkgroepen, samengesteld uit leden van de GECORO, opgericht worden. Hierover dient door de GECORO, wat betreft onderwerp, samenstelling en geplande data van verslaggeving, beslist te worden door middel van een stemming bij gewone meerderheid.

 

Art. 6:  Aan- en afwezigheid

 

De GECORO kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan de commissie op haar eerstvolgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig advies geven over de onderwerpen die waren geagendeerd voor de vergadering waarop onvoldoende leden aanwezig waren, op voorwaarde dat de nieuwe vergadering niet binnen vierentwintig uur na de eerste plaatsvindt. Voor nieuwe agendapunten is opnieuw de aanwezigheid van de meerderheid van de leden vereist.

 

Een effectief lid dat niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de GECORO verwittigt binnen de 7 kalenderdagen na het ontvangen van de uitnodiging het secretariaat via post, fax, mail of telefonisch. Hij verwittigt eveneens zelf zijn plaatsvervanger.

 

Leden die niet tijdens de volledige duur van de vergadering van de GECORO aanwezig (kunnen) zijn, verwittigen het secretariaat. De voorzitter beslist autonoom of dit lid als aanwezig beschouwd wordt of niet (met andere woorden of de presentiegelden toegekend worden).

 

Elk lid van de GECORO dat zonder verantwoording driemaal achtereenvolgens afwezig is, is ambtshalve ontslagnemend. De voorzitter brengt de betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte.

 

Er worden presentiegelden toegekend volgens de modaliteiten van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 januari 2008. Enkel de stemgerechtigde aanwezigen die de aanwezigheidslijst ondertekend hebben en de secretaris hebben recht op het presentiegeld.

 

Hoofdstuk 3: de werking van de GECORO

 

Art. 7:  Wijze van agenderen

 

Agendapunten worden ten laatste 10 kalenderdagen vóór de vergadering aangebracht door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de stedenbouwkundig ambtenaar of een lid van de GECORO. Het agendapunt moet vergezeld zijn van een verklarende nota.

 

De agendapunten worden via mail, fax of schriftelijk ingediend op het secretariaat van de GECORO. De ingediende agendapunten worden behandeld op de eerstvolgende vergadering van de GECORO.

Ingeval teveel agendapunten ingediend worden om te behandelen in één zitting van de GECORO, bepaalt de voorzitter welke agendapunten verschoven worden naar de volgende zitting. Minstens 10 vrije dagen vooraf wordt de agenda naar alle leden bekendgemaakt.

Met de agenda worden de nodige documenten overgemaakt. Het volledige dossier ligt minstens 10 vrije dagen voor de vergadering ter inzage in het stadhuis. Het volledige dossier wordt tevens digitaal ter beschikking gesteld gelijktijdig met de uitnodiging tot vergadering volgens art. 8. De leden dienen er zich van bewust te zijn dat deze digitale documenten niet openbaar zijn en zullen deze vertrouwelijke informatie dus met de nodige discretie behandelen, enkel ten dienste van de discussie en advisering binnen de GECORO.

Op iedere vergadering zal als vast agendapunt de stand van zaken besproken en genotuleerd worden van de dossiers waarvan het advies van de GECORO lopende is.

De voorzitter kan op eigen initiatief of op vraag van de leden nog ter zitting agendapunten toevoegen, mits deze vergezeld zijn van een verklarende nota en tweederde van de aanwezige leden hiermee instemmen.

 

Art. 8:  Wijze van oproepen

 

De GECORO wordt samengeroepen overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor de ruimtelijke ordening.

De GECORO dient samen te komen binnen de 15 dagen nadat hierom werd verzocht door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Hij doet dit ook op verzoek van minstens één derde van de effectieve leden van de GECORO, of op verzoek van de stedenbouwkundige ambtenaar, die vraagt om een advies in verband met een vergunningsaanvraag.

De commissie vergadert op uitnodiging van de voorzitter of, als de voorzitter verhinderd is, de ondervoorzitter. De uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering en bevat het verslag van de vorige vergadering, wanneer dit nog niet eerder werd toegestuurd.

Er wordt per e-mail een uitnodiging verstuurd naar alle effectieve leden en plaatsvervangers, een vertegenwoordiger van elke politieke fractie en in voorkomend geval naar een externe deskundige die gevraagd wordt een bepaald onderwerp toe te lichten. De ontvangers zullen via de toegevoegde leesbevestiging digitaal de ontvangst van de uitnodiging bevestigen. In geval van voorziene afwezigheid verwittigen de effectieve leden zelf hun plaatsvervanger.

 

De GECORO vergadert ten minste viermaal per jaar. De vergaderingen worden bij voorkeur gelegd op de tweede donderdag van een maand met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Art. 9: Tussenkomst van de leden op de vergadering

 1. Elk lid kan tussenkomen, nadat het woord werd gevraagd en door de voorzitter werd gegeven.
 2. De tussenkomsten geschieden met betrekking tot het agendapunt dat op dat ogenblik in bespreking is.
 3. De leden worden tussenkomst verleend naar gelang de volgorde van hun aanvraag.
 4. Tijdens de tussenkomst wordt het lid niet onderbroken, behoudens indien noodzakelijk geacht door de voorzitter.
 5. Wanneer de tussenkomst geen betrekking heeft op het ter bespreking zijnde agendapunt wordt het woord door de voorzitter ontnomen.
 6. Wanneer een lid tussenkomt op een wijze waardoor de orde van de vergadering wordt verstoord, dan kan het woord ontnomen worden door de voorzitter, desnoods wordt het lid verdere deelname aan de vergadering ontzegd. Door de secretaris wordt hiervan akte genomen in het verslag.
 7. De GECORO kan de gemeente verzoeken tot ontzetting uit het lidmaatschap van een lid wanneer die tot vier keer toe, in verschillende vergaderingen, tot de orde diende te worden geroepen. Indien de gemeenteraad overgaat tot ontzetting uit het lidmaatschap, dan wordt in dezelfde raad of uiterlijk in de eerstvolgende in de vervanging voorzien door een nieuwe aanstelling door de gemeenteraad.
 8. De secretaris neemt in het verslag een samenvatting op van de tussenkomsten van de diverse leden van de vergadering.

 

Art. 10: Openbaarheid van de GECORO en ordehandhaving

 

De vergadering van de GECORO is openbaar voor wat betreft de toelichting en bespreking van dossiers, maar niet wat betreft de beraadslaging en de stemming.

 

Indien noodzakelijk kan de GECORO beslissen om een punt in besloten vergadering te behandelen. Hiervoor dient eerst bij gewone meerderheid beslist te worden over het al dan niet in besloten vergadering behandelen van het betreffende punt.

 

De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de GECORO. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de ondervoorzitter. Is ook hij afwezig, wordt de vergadering geleid door het oudste lid aanwezig op de vergadering.

De voorzitter leidt de vergadering zodanig dat de inbreng van alle leden gegarandeerd is en zonder dat het taakgerichte doel van de vergadering in het gedrang komt.

De voorzitter nodigt voor elke vergadering de voorzitter uit van elke politieke partij in de gemeenteraad. Alsook kan hij een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen uitnodigen. Deze personen of de door hen aangeduide plaatsvervangers kunnen de toelichtingen bijwonen en deelnemen aan de bespreking van een ontwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de GECORO en de stemming erover niet bijwonen.

 

Het lid dat een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben bij een besproken onderwerp, mag noch bij de bespreking ervan, noch bij de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming ervan bijwonen. Het lid dat zich in voornoemde situatie komt te bevinden heeft een meldingsplicht. Bij de aanvang van de vergadering brengt het betreffende lid de aanwezige leden hiervan op de hoogte.

 

De voorzitter staat in voor de ordehandhaving tijdens de vergadering van de GECORO. De aanwezigen die ofwel de orde verstoren ofwel de vergadering onnodig vertragen door het aanbrengen van irrelevante onderwerpen, worden door de voorzitter ter orde geroepen of verzocht de zaal te verlaten. Ingeval de voorzitter er niet in slaagt de orde te handhaven kan hij autonoom beslissen tot schorsing of sluiting van de vergadering. Elke tussenkomst van de voorzitter inzake ordehandhaving wordt vermeld in het verslag.

 

Art. 11:            Inkijken van dossiers

 

 1. Vanaf de verzending van de agenda, waarbij de stukken reeds digitaal werden toegevoegd, tot de dag voor de vergadering liggen de stukken ter inzage van de leden bij de secretaris van de GECORO in de kantoren van de dienst ruimtelijke ordening en dit tijdens de normale kantooruren en liefst na afspraak met de secretaris. Alle dossiers kunnen door de leden 1 uur voor de aanvang van elke vergadering nogmaals ingekeken worden.
 2. Ter inzage worden gelegd: alle informatie die aan de leden wordt gezonden evenals alle andere nuttige en aanvullende informatie met inbegrip van plans, rapporten, verslagen, bezwaren en alle noodzakelijke informatie teneinde de leden toe te laten tot een verantwoord advies te komen. Deze documenten dienen ook aanwezig te zijn tijdens de vergadering.

 

Art. 12:            Stemming

 

Elke stemming van de GECORO gebeurt via handopsteking. Ten uitzonderlijke titel en op voordracht van de voorzitter kan de stemming geheim gebeuren via een stemformulier.

 

De stemming gebeurt bij gewone meerderheid. Dit betekent dat het standpunt, ingenomen door de helft plus één van de aanwezige stemgerechtigde leden of plaatsvervangers, het aangenomen standpunt is. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.

 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Wanneer binnen de raad geen consensus bereikt wordt, dienen alle geformuleerde standpunten in het verslag en het advies naar voor te worden gebracht.

 

Art. 13:            Wijze van notuleren en adviseren

 

Het verslag van de GECORO bijeenkomst wordt opgesteld door de secretaris van de GECORO en wordt, na nazicht door de voorzitter en ondervoorzitter, binnen de 10 dagen per e-mail opgestuurd, zowel naar de effectieve leden als naar de plaatsvervangers. Opmerkingen op het verslag worden digitaal bezorgd aan de secretaris en voorzitter, eventueel aan alle effectieve leden en plaatsvervangers, binnen de 5 dagen na verzending van het verslag. Deze opmerkingen zijn van aanvullende en/of corrigerende aard, zij handelen enkel over de gevoerde besprekingen en adviezen, en kunnen dus geen nieuwe inhoudelijke argumenten ter discussie brengen. De voorgestelde opmerkingen worden door de secretaris verwerkt, en na nazicht door de voorzitter, binnen de 5 dagen opnieuw opgestuurd naar alle betrokkennen. Op die wijze wordt het verslag aangepast tot een definitief verslag wordt bekomen (dus 5 dagen zonder opmerking na de laatste aanpassing) dat voor advies wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. De ontvangers zullen telkens via de toegevoegde leesbevestiging digitaal de ontvangst van de betreffende e-mail bevestigen. De goedkeuring op de eerstvolgende vergadering van de GECORO is enkel van formele aard.

 

In het verslag worden minstens vermeld: de datum, uur en plaats van de vergadering, de aanwezigen, alle besproken agendapunten, alle relevante opmerkingen die gemaakt werden met betrekking tot een agendapunt, de adviezen en de uitslagen van de stemmingen.

 

De voorzitter kan bij hoogdringendheid de vergadering verzoeken vervroegde goedkeuring van een advies te bekomen in functie van een externe deadline.

 

Alle goedgekeurde verslagen worden bewaard op het secretariaat en kunnen door éénieder daar ingekeken worden.

 

Art. 14: Deontologische code

 

De leden van de GECORO zullen hun mandaat uitoefenen met als leidraad de beginselen, gedragsregels en richtlijnen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening

Dit Besluit van de Vlaamse Regering wordt aangehecht aan dit huishoudelijk reglement.

 

Hoofdstuk 4: werkingsmiddelen

 

Art. 15:

 

Het gemeentebestuur voorziet de nodige middelen voor de werking van de GECORO, waarmee de presentiegelden, de reis- en verblijfsvergoedingen, de port- en vergaderkosten worden betaald. Het bedrag van de presentiegelden wordt bepaald op 75 EUR per effectief bijgewoonde zitting; voor de voorzitter wordt dit bedrag verdubbeld gelet op zijn voorbereidende taken.

 

De voorzitter brengt over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad en aan de overige leden van de GECORO. Het verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en wordt uitgebracht voor 1 april van het daaropvolgende jaar. Het college van burgemeester en schepenen kan de voorzitter ook om een tussentijds verslag verzoeken. Het tussentijds verslag wordt uitgebracht binnen één maand na het verzoek.

 

Hoofdstuk 5: wijziging huishoudelijk reglement

 

Art. 16:

 

De GECORO neemt haar huishoudelijk reglement met eenparigheid van stemmen aan, op voorwaarde dat drievierde van de stemgerechtigden aanwezig is. Het kan ook slechts met een eenparigheid van stemmen worden gewijzigd, op voorwaarde dat drievierde van de stemgerechtigden aanwezig is.

De GECORO kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het voorstel daartoe op de agenda staat.

Elke wijziging van het huishoudelijke reglement treedt slechts dan in voege van zodra het door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing wordt aan de GECORO-leden bezorgd.