GR20161124 Punt 20. Gemeentebelastingen - retributiereglement initiatief buitenschoolse kinderopvang "'t Kadeeken" - aanpassing

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2016 houdende goedkeuring van de aanpassing aan het retributiereglement voor deelname aan het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang “’t Kadeeken”, in het bijzonder de laatste alinea van artikel 2 m.b.t. het indienen van een schriftelijke aanvraag om het sociaal tarief te bekomen;

 

Overwegende dat voor de inschrijvingen en betalingen voor deelname aan het initiatief buitenschoolse kinderopvang “’t Kadeeken” vanaf 27 december 2016 gebruik zal gemaakt worden van de inschrijvingsmodule “ticketgang” waardoor de deelnemers zich online kunnen inschrijven;

 

Overwegende dat bij iedere inschrijving onmiddellijk betaald dient te worden waardoor het gebruik van betaalkaarten overbodig wordt;

 

Overwegende dat alle inschrijvingen voor de opvang pas definitief zijn wanneer de opvangkost volledig vooraf betaald is;

 

Overwegende dat de inschrijving en de betaling vooraf online dient te gebeuren via https://ninove.ticketgang.eu/;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang waaruit blijkt dat de ouderbijdrage jaarlijks op 1 januari aangepast wordt volgens de procentuele wijziging van het indexcijfer en niet op 1 september zoals bepaalt in alinea 1 van artikel 1 van het retributiereglement;

 

Overwegende dat het aangewezen is om artikel 1 en artikel 2 van het retributiereglement voor deelname aan het initiatief buitenschoolse kinderopvang “’t Kadeeken” in die zin aan te passen;

 

Overwegende dat een nieuw artikel 2 wordt ingevoerd houdende bepalingen met betrekking tot het annuleren van een gereserveerde opvang:

“Het annuleren van gereserveerde opvang kan kosteloos tot 14 dagen voor het opvangmoment en gebeurt steeds per kind en per opvangdag. Het betaalde bedrag wordt terug in de online portefeuille geplaatst. Het annuleren kan persoonlijk in het IBO ’t Kadeeken of via de website https://ninove.ticketgang.eu/;”

 

Overwegende dat voor wie laattijdig of niet annuleert en niet komt opdagen de volledige dagprijs wordt aangerekend;

 

Overwegende dat enkel wanneer een attest, dat de overmacht van de afwezigheid wettigt, wordt voorgelegd binnen de 5 dagen na de eerste dag van de afwezigheid de bijdrage in de online portefeuille wordt geplaatst;

 

Overwegende dat bij definitieve stopzetting van de opvang, het geld uit de online portefeuille kan worden terugbetaald op vraag van de gebruiker;

 

Overwegende dat een reden van definitieve stopzetting kan zijn: het overlijden van het kind, het kind heeft de leeftijd van 13 jaar bereikt, de ouders zijn verhuisd naar een andere stad of gemeente, …;

 

Overwegende dat het opportuun is om ouders die zich in een collectieve schuldenregeling bevinden of een leefloon van het OCMW ontvangen ook de mogelijkheid te bieden om te genieten van het sociaal tarief;

 

Overwegende dat de aanvraag tot het bekomen van het sociaal tarief gericht dient te worden aan het college van burgemeester en schepenen, vergezeld van de volgende documenten:

- ingevuld aanvraagformulier te verkrijgen in het IBO

- gezinssamenstelling (maximum 3 maanden oud, indien het gezin in Ninove woont, kan dit bewijs na schriftelijke toestemming van de ouders door het IBO bij de dienst burgerzaken worden opgevraagd)

- het laatst ontvangen aanslagbiljet van alle inwoners die gedomicilieerd zijn op het adres

- een officieel attest van de schuldbemiddelaar of het OCMW voor ouders die zich in een collectieve schuldbemiddeling bevinden of een leefloon van het OCMW genieten;

 

Overwegende dat het passend is om artikel 2 van het retributiereglement voor deelname aan het initiatief buitenschoolse kinderopvang “’t Kadeeken” van 23 maart 2016 in die zin aan te passen;

 

Overwegende dat door de invoering van een nieuw artikel 2, artikel 2 van het retributiereglement artikel 3 wordt, artikel 3 artikel 4, artikel 4 artikel 5 en artikel 5 artikel 6;

 

Overwegende dat door de invoering van een nieuw artikel 2, in artikel 4 m.b.t. de index “artikel 2” in de eerste alinea dient vervangen te worden door “artikel 3”;

 

Overwegende dat het aangewezen is bepalingen die thuishoren in het huishoudelijk reglement te schrappen uit het retributiereglement;

 

Gelet op het ingediende amendement van raadslid K. Van Den Driessche: “indien de ouder 8 dagen voor het opvangmoment annuleert, krijgt de ouder de helft van het betaalde bedrag terug in de online portefeuille";

 

Overwegende dat voornoemd amendement met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1: Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten. Het tienuurtje, vieruurtje en water zijn in deze ouderbijdrage inbegrepen.

 

De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO’s van 16 mei 2014 en latere wijzigingen. Deze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de procentuele wijziging van het indexcijfer. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind.

 

De inschrijving en de betaling dient vooraf online te gebeuren via https://ninove.ticketgang.euo/. De inschrijving voor de opvang is pas definitief wanneer de opvangkost volledig vooraf betaald is.

 

Artikel 2: Annuleren

 

Het annuleren van gereserveerde opvang kan kosteloos tot 14 dagen voor het opvangmoment en gebeurt steeds per kind en per opvangdag. Het betaalde bedrag wordt terug in de online portefeuille geplaatst.

 

Indien de ouder 8 dagen voor het opvangmoment annuleert, krijgt de ouder de helft van het betaalde bedrag terug in de online portefeuille.

 

Het annuleren kan persoonlijk in het IBO ’t Kadeeken of via de website https://ninove.ticketgang.eu/.

 

Voor wie laattijdig of niet annuleert en niet komt opdagen, wordt de volledige dagprijs aangerekend.

 

Enkel wanneer een attest dat de overmacht wettigt, wordt voorgelegd binnen de 5 dagen na de eerste dag afwezigheid, wordt de bijdrage in de online portefeuille geplaatst.

 

Bij definitieve stopzetting van de opvang, kan het geld uit de online portefeuille worden terugbetaald op vraag van de gebruiker.

 

Artikel 3: Tarieven

 

- Voor- en naschoolse opvang, woensdagmiddag en zaterdag: € 0,90 per begonnen half uur.

- Schoolvrije vakantiedagen:

- minder dan 3 uren: € 3,50

- tussen 3 en 6 uren: € 5,00

- vanaf 6 uren: € 10,00

-    supplement boterhammen als middagmaaltijd indien het kind geen lunch mee heeft: € 2,00 per kind

-    supplement wanneer kinderen laattijdig (na 19.00 uur of na 15.00 uur op zaterdag) worden afgehaald: € 10,00 per gezin/half uur.

 

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

 

De opvang van kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest met vermelding van de kost van de opvang wordt jaarlijks opgestuurd naar de ouders.

 

Gezinnen met een gezamenlijk netto belastbaar inkomen dat niet groter is dan 1,4 keer het jaarbedrag van het leefloon categorie 3 kunnen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van het sociaal tarief. Het maximaal toegestaan gezamenlijk netto belastbaar inkomen wordt verhoogd met 10% per kind ten laste. Het maximaal toegestaan gezamenlijk netto belastbaar inkomen wordt jaarlijks op 1 januari aangepast naar het barema voor het leefloon categorie 3.

 

Ouders die zich in een collectieve schuldbemiddeling bevinden of een leefloon ontvangen van het OCMW komen eveneens in aanmerking voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

 

Het sociaal tarief bedraagt 50 % van het normale tarief.

 

De aanvraag tot het bekomen van het sociaal tarief wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, vergezeld van de volgende documenten:

- een ingevuld aanvraagformulier te verkrijgen in het IBO

- een gezinssamenstelling (maximum 3 maanden oud, indien het gezin in Ninove woont, kan dit bewijs na schriftelijke toestemming van de ouders door het IBO bij de dienst burgerzaken worden opgevraagd)

- het laatst ontvangen aanslagbiljet van alle inwoners die gedomicilieerd zijn op het adres

- een officieel attest van de schuldbemiddelaar of het OCMW voor ouders die zich in een collectieve schuldbemiddeling bevinden of een leefloon van het OCMW genieten.

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief op basis van het schriftelijke verzoek van de ouders. Het sociaal tarief wordt toegepast vanaf de dag dat het college van burgemeester en schepenen de goedkeuring van de aanvraag geeft. Dit wordt slechts toegekend voor de duur van één jaar. De aanvraag tot verlening van het sociaal tarief dient spontaan en minstens één maand voor het verlopen van de termijn te worden ingediend.

Gezinnen die nog geen recent aanslagbiljet hebben ontvangen, kunnen een tijdelijke goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen vragen om tot 30 juni e.k. te genieten van het sociaal tarief op basis van het laatst ontvangen aanslagbiljet. Van zodra deze gezinnen het meest recent aanslagbiljet voorleggen, kan het dossier om 1 jaar te kunnen genieten van deze gunstmaatregel opgestart worden.

 

Artikel 4: Index

 

De tarieven opgenomen in artikel 3 worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule R x i waarbij:

                            I

R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3

i = de index van de maand december van het voorgaande jaar = december jaar N-1 bij de aanpassing in januari van jaar N

I = index van de maand december 2013 (basis 2004=100).

 

Deze geïndexeerde bedragen worden afgerond tot op € 0,50 voor het tarief op schoolvrije vakantiedagen en tot op € 0,10 voor alle andere bedragen.

 

Artikel 5: Inwerkingtreding

 

Het retributiereglement treedt in voege vanaf 27 december 2016. Het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2016 wordt vanaf dan opgeheven.

 

Artikel 6

 

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.