GR20161124 Punt 16. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budgetwijziging 2016/1 - goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2017;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2016 houdende goedkeuring van het prijssubsidiereglement;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2016 houdende goedkeuring van de terugvordering van de reeds toegekende werkings- en investeringssubsidies;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van huidige zitting houdende goedkeuring van de leningsovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf Ninove;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 7 november 2016 waarbij de budgetwijziging 2016/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van budgetwijzing 2016/1 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6349;

 

Overwegende dat de exploitatietoelage aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove omgezet is naar een prijssubsidie;

 

Overwegende dat de stad Ninove een prijssubsidie aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove zal toekennen van € 596.780;

 

Overwegende dat de investeringstoelage aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove omgezet is naar een renteloze lening ;

 

Overwegende dat de stad Ninove een renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove zal toekennen van € 136.296,74 voor investeringen met transactie tot en met 31 december 2015;

 

Overwegende dat de stad Ninove een renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove zal toekennen van € 83.300 voor investeringen met transactie 2016;

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2016/1 goed.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

84.148

     A. Uitgaven

1.160.512

     B. Ontvangsten

1.244.660

 

 

II. Investeringen (B-A)

-219.597

     A. Uitgaven

83.300

     B. Ontvangsten

-136.297

 

 

III. Andere (B-A)

146.268

     A. Uitgaven

73.329

          1. Aflossingen financiële schulden

73.329

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

 

 

     B. Ontvangsten

219.597

          1. Op te nemen leningen en leasingen

219.597

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

10.819

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

191.898

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

202.717

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

202.717

 

 

 

Artikel 3

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

 

Artikel 4

 

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove.