GR20161124 Punt 15. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 3 - goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2017;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2016 houdende goedkeuring van het prijssubsidiereglement;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 7 november 2016 waarbij de wijziging 3 aan het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van de wijziging 3 aan het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6360;

 

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de wijziging 3 aan het meerjarenplan 2014-2019 goed.

 

Artikel 2

 

De stad Ninove zal een prijssubsidie toekennen aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove op basis van het reeds goedgekeurde prijssubsidiereglement.

 

Artikel 3

 

De stad Ninove zal ter financiering van de investeringen een renteloze lening toekennen aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove.

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

99.043

     A. Uitgaven

1.183.257

     B. Ontvangsten

1.282.300

 

 

II. Investeringen (B-A)

-153.342

     A. Uitgaven

153.342

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

58.302

     A. Uitgaven

95.040

          1. Aflossingen financiële schulden

95.040

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

153.342

          1. Op te nemen leningen en leasingen

153.342

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

4.003

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

202.717

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

206.720

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

206.720

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

122.267

    A. Exploitatieontvangsten

1.282.300

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.160.033

        1. Exploitatieuitgaven

1.183.257

        2. Nettokosten van de schulden

23.224

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

118.264

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

95.040

     B. Nettokosten van schulden

23.224

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

4.003

 

Artikel 5

 

Het liquiditeitenbudget voor 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

103.793

     A. Uitgaven

1.179.898

     B. Ontvangsten

1.283.690

 

 

II. Investeringen (B-A)

-47.500

     A. Uitgaven

47.500

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-52.487

     A. Uitgaven

99.987

          1. Aflossingen financiële schulden

99.987

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

47.500

          1. Op te nemen leningen en leasingen

47.500

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

3.805

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

206.720

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

210.526

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

210.526

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

123.657

    A. Exploitatieontvangsten

1.283.690

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.160.033

        1. Exploitatieuitgaven

1.179.898

        2. Nettokosten van de schulden

19.864

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

119.852

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

99.987

     B. Nettokosten van schulden

19.864

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

3.805

 

Artikel 6

 

Het liquiditeitenbudget voor 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

106.293

     A. Uitgaven

1.180.217

     B. Ontvangsten

1.286.510

 

 

II. Investeringen (B-A)

-25.000

     A. Uitgaven

25.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-80.444

     A. Uitgaven

105.444

          1. Aflossingen financiële schulden

105.444

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

25.000

          1. Op te nemen leningen en leasingen

25.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

848

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

210.526

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

211.374

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

211.374

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

122.477

    A. Exploitatieontvangsten

1.286.510

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.164.033

        1. Exploitatieuitgaven

1.180.217

        2. Nettokosten van de schulden

16.184

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

121.628

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

105.444

     B. Nettokosten van schulden

16.184

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

848

 

Artikel 7

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

 

Artikel 8

 

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove.