GR20161124 Punt 14. Financiële dienst - Sint-Theresia Ninove - budgetwijziging 2016 - kennisname

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015 houdende goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabrieken;

 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Theresia Ninove 01 september 2016 waarbij de budgetwijziging 2016/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 28 september 2016 voor de kerkfabriek Sint-Theresia Ninove;

 

Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat Sint-Theresia Ninove diverse verschuivingen doorvoert zonder dat de toelagen uit het goedgekeurde meerjarenplan wijzigen;

 

Besluit:

 

 

 

Artikel 1

 

Van de budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Theresia Ninove wordt kennis genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budget na wijziging 2016/1

Sint-Theresia Ninove

€ 19.203,87

€ 19.203,87

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budgetwijziging 2016/1

Sint-Theresia Ninove

€ 0,00

€ 0,00

 

Artikel 4

 

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.