GR20161124 AP9. Interpellatie en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en communicatie m.b.t. de testopstelling in de Outerstraat en de Bovenhoekstraat

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en voorstel vermeld:

 

“Motivatie:

 

Toen de test werd aangekondigd, zou deze 1 maand duren. Als we goed kunnen tellen is er tussen begin juni en vandaag al iets meer dan 1 maand verlopen… Eén van de redenen hiervoor is de onzorgvuldige voorbereiding en opstelling. Pas na mijn aandringen werd de situatie aangepast zodat een correcter beeld van de gevolgen zou worden bekomen. Dat was een eerste reden waarom de termijn moest worden verlengd. Maar ook nadien bleef het aanmodderen…

 

Toelichting:

 

In Ninove Info van september 2016 stond op p.23 dat begin juli werd gepeild naar bevindingen via een bevraging (ook ‘enquête’ genoemd), maar om daaruit af te leiden dat 64% van de bewoners en 45% van de niet bewoners akkoord waren met het behoud van de situatie was onbegrijpelijk.

 

Als je de mensen verplicht om te kiezen tussen één en twee richtingen dan heb je natuurlijk een zeer vertekend beeld van wat er leeft. Van tussenoplossingen was op dat moment immers geen sprake. Ook van een correct beeld was er op dat moment nog geen sprake omdat talloze bestuurders de nieuwe regels negeerden. Gelukkig was ik niet de enige die het stadsbestuur daar op heb gewezen en hebben ook buurtbewoners duidelijk gemaakt dat er ook tussenoplossingen zijn. Dus volgde er eind september nog een buurtoverleg waar die suggesties zouden werden besproken. Om daar iedereen op uit te nodigen die ook aan de bevraging had deelgenomen was waarschijnlijk te veel gevraagd?

 

En dan, op 30 oktober, was alle signalisatie plots weg… Onaangekondigd. En dat in een straat die in de omgeving van een begraafplaats ligt. Net voor de drukste dagen van het jaar voor een begraafplaats. Gelukkig werden wij daarvan snel ingelicht en heb ik niet nagelaten de politie en de schepen te verwittigen om ongelukken te vermijden. Kort nadien bleken de borden er terug te staan.

 

Vragen:

 

Hoe lang zal de testopstelling nu nog blijven staan? En waarom?

 

Wat zal er nadien gebeuren in de Bovenhoekstraat en de Outerstraat?  

 

Is deze beslissing genomen na advies van de verkeerscommissie?

 

Werden de buurtbewoners op het buurtoverleg van 29 september ook persoonlijk uitgenodigd?

 

Werden ook niet buurtbewoners en deelnemers aan de bevraging van juli persoonlijk uitgenodigd voor het buurtoverleg van 29 september?

 

Wie heeft opdracht gegeven de borden te laten weghalen op 1 november?

 

Vreest u niet dat een nieuwe situatie voor problemen zal zorgen nu de borden ‘gewijzigde verkeerssituatie’ er nog altijd staan? Hoe gaat u duidelijk maken dat deze ‘gewijzigde verkeerssituatie’ weer wordt ‘gewijzigd’?

 

Voorstel van beslissing:

 

De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsleden steeds in te lichten over de plaats, datum, tijdstip en onderwerp van alle vergaderingen die door het stadsbestuur worden georganiseerd en waar inwoners/buurtbewoners op worden uitgenodigd.”