GR20161020 Punt 8. Secretariaat - TMVW - overlegorgaan - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en later wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en later wijzigingen, inzonderheid artikel 43§2, 5° dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de oprichting van extern verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden gewijzigd, in het bijzonder artikel 25 en volgende;

 

Gelet op de deelname van de gemeente in TMVW in de divisie Aanvullende Diensten en overwegende dat TMVW haar werking en organisatie moet conformeren naar het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS);

 

Overwegende dat door bovenvermelde conformering naar het DIS TMVW de activiteit in het kader van de divisie Aanvullende Diensten niet langer kan opnemen en de activiteit dient onder te brengen in een nieuwe intergemeentelijke samenwerking;

 

Overwegende dat de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar samenwerking voor complexe dossiers;

 

Overwegende dat de deelname in TMVW haar meerwaarde heeft aangetoond op operationeel en financieel vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige begeleiding van realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur;

 

Overwegende dat TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Besluit:

 

 

met 27 ja-stemmen

1 nee-stem

4 onthoudingen

 

 

Artikel 1

De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management en neemt daartoe deel aan de werkzaamheden van het met dat doel in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking op te richten overlegorgaan.

 

Artikel 2

De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name Henri Evenepoel, die effectief zitting zal hebben in het overlegorgaan.

 

Artikel 3

De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name Freddy Van Eeckhout, als plaatsvervanger voor het effectieve lid in het overlegorgaan bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 4

Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:

 

1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie,

organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder ander logistiek,

projectorganisatie, aankoop en facility management.

 

2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting van een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn:

-  een grondige motiveringsnota;

-  een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan

   verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie

   van de dienstverlenende vereniging;

-  een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfs-

   opdrachten , de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden

   op de uitvoering;

-  een ontwerp van statuten

 

Artikel 5

Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar eindrapport te bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden.

 

Artikel 6

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, p/a Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent.