GR20161020 Punt 7. Secretariaat - deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - wijziging samenstelling deontologische commissie

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 41 en 56;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2014 houdende goedkeuring van de deontologische code voor de mandatarissen van de stad en het OCMW;

 

Gelet op artikel 36 van de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2014 houdende samenstelling van de deontologische commissie als volgt:

Artikel 36: de volgende gemeenteraadsleden maken effectief of plaatsvervangend lid deel uit van de deontologische commissie:

-       Voor Forza Ninove: Ilse Malfroot (plaatsvervanger)

-       Voor Open VLD: Alain Triest (effectief lid)

-       Voor Sp.a-Groen: Ferdi De Ville (effectief lid)

-       Voor N-VA: Maria Keymolen (plaatsvervanger)

-       Voor CD&V: Freddy Van Eeckhout (plaatsvervanger);

 

Overwegende dat, gelet op de wijziging van de samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, ook de samenstelling van de deontologische commissie moet aangepast worden;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Enig artikel

 

Artikel 36 van de deontologische code van de mandatarissen van de stad en OCMW wordt betreffende de samenstelling van de deontologische commissie voor de stad aangepast als volgt:

 

-       Voor Forza Ninove: Ilse Malfroot (plaatsvervanger)

-       Voor Open VLD: Jannick Violon (effectief lid)

-       Voor Sp.a-Groen: Stijn Vermassen (effectief lid)

-       Voor N-VA: Maria Keymolen (plaatsvervanger)

-       Voor CD&V: Freddy Van Eeckhout (plaatsvervanger);