GR20161020 Punt 6. Secretariaat - vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Overwegende dat het gemeentedecreet de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden niet verplicht;

 

Gelet op omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode waarin de vaststelling van de rangorde gesuggereerd wordt voor de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als hij niemand schriftelijk heeft aangewezen) of van een schepen wanneer die tijdelijk afwezig is;

 

Overwegende dat artikel 57, §3, 10° van het gemeentedecreet verwijst naar artikel 125 van de nieuwe gemeentewet dat in de mogelijkheid voorziet om de ambtenaar van de burgerlijke stand bij zijn verhindering tijdelijk te vervangen door de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid in de volgorde van hun benoeming;

 

Overwegende dat de rangorde bepaald wordt op basis van de anciënniteit van de raadsleden; dat de anciënniteit de volledige tijdsduur omvat gedurende dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad en dat de anciënniteit onderbroken mag zijn;

 

Overwegende dat bij gelijke anciënniteit het gemeenteraadslid de voorkeur geniet dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, dat bij een gelijk aantal naamstemmen het gemeenteraadslid de voorkeur geniet dat kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2013 houdende vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden na de installatie van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad;

 

Gelet op het ontslag van de heren De Ville Ferdy en Carels Michel als gemeenteraadslid;

 

Gelet op de installatie van de heer De Ridder Misja (vervanger De Ville Ferdy) als gemeenteraadslid in vergadering van de gemeenteraad van 22 januari 2015;

 

Gelet op de installatie van de heer Verberckmoes (vervanger Carels Michel) als gemeenteraadslid in vergadering van de gemeenteraad van 3 maart 2016;

 

Gelet op het ontslag van de heer Werner Somers als gemeenteraadslid, waarvan kennisgenomen in zitting van de gemeenteraad van heden;

 

Gelet op de installatie van de heer Hedwig Steenhout als gemeenteraadslid in vergadering van heden;

 

Overwegende dat het wenselijk is de rangorde opnieuw vast te stellen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Enig artikel

 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld:

 

Volg-num-mer

Naam en voornaam van de raadsleden

 

Aantal bekomen stemmen bij de recentste gemeenteraadsverkiezing

1

CASTEUR Michel

Onafgebroken sinds 02.01.1983.

2682

2

VAN EECKHOUT Freddy

Onafgebroken sinds 02.01.1983.

1053

3

TIMMERMANS Jacques

Vanaf 08.01.1971 t/m 31.12.2000

Terug vanaf 25.02.2013

618

4

TORREKENS Marc

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

914

5

CORIJN Rudy

Vanaf 19.02.1990 t/m 05.04.1990 en terug sinds 03.01.1995

685

6

VIOLON Jannick

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

674

7

D’HAESELEER Guy

Onafgebroken sinds 03.01.1995.

4981

8

VONCK Ivan

Onafgebroken sinds 03.01.1995.

683

9

EVENEPOEL Henri

Onafgebroken sinds 24.02.2000.

1126

10

VAN ONGEVAL Octaaf

Onafgebroken sinds 25.09.2003.

569

11

VANDERPOORTEN Veerle

Vanaf 03.01.2001 t/m 15.12.2004 terug vanaf 02.01.2007 t/m 25.02.2013

terug vanaf 11.03.2013

565

12

DE JONGE Tania

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

2847

13

COPPENS Katie

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

1366

14

COSYNS Veerle

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

1359

15

VANDE WINKEL Wouter

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

917

16

VANBELLE Corinne

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

719

17

VANDERPOORTEN Dirk

Onafgebroken sinds 22.10.2009

818

18

MEERT Lieven

Onafgebroken sinds 25.02.2013

1447

19

DE SCHEPPER Paul

Onafgebroken sinds 25.02.2013

1146

20

MALFROOT Ilse

Onafgebroken sinds 25.02.2013

1084

21

TRIEST Alain

Onafgebroken sinds 25.02.2013

868

22

VAN MELKEBEEK Antoine

Onafgebroken sinds 25.02.2013

842

23

VERMASSEN Stijn

Onafgebroken sinds 25.02.2013

752

24

VAN LOO Stania

Onafgebroken sinds 25.02.2013

682

25

D’HONDT Femke

Onafgebroken sinds 25.02.2013

652

26

PLANCKE Marc

Onafgebroken sinds 25.02.2013

588

27

ARENTS Joost

Onafgebroken sinds 25.02.2013

522

28

KEYMOLEN Maria

Onafgebroken sinds 25.02.2013

386

29

VAN DEN DRIESSCHE Kurt

Onafgebroken sinds 25.02.2013

298

30

RASSAERTS Gerd

Onafgebroken sinds 11.03.2013

531

31

DE RIDDER Misja

Onafgebroken sinds 22.01.2015

421

32

VERBERCKMOES Levi

Onafgebroken sinds 03.03.2016

485

33

STEENHOUT Hedwig

Onafgebroken sinds 20.10.2016

479