GR20161020 Punt 5. Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3;

 

Gelet op de vraag van raadslid Guy D’haeseleer van Forza Ninove aan de voorzitter van de gemeenteraad waarbij hij meldt dat Stania Van Loo om medische redenen langdurig afwezig zal zijn als gemeenteraadslid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2016 houdende kennisneming van de afwezigheid van mevrouw Stania Van Loo als gemeenteraadslid;

 

Gelet op het ontslag van raadslid Werner Somers;

 

Gelet op de eedaflegging van Hedwig Steenhout in opvolging van Werner Somers;

 

Overwegende dat er bijgevolg een vervanger moet aangesteld worden voor de afwezigheid door ziekte van Stania Van Loo;

 

Overwegende dat de eerste opvolger Boeykens Patrick het mandaat niet wenst op te nemen;

 

Overwegende dat raadslid Guy D’haeseleer aan de voorzitter van de gemeenteraad, als fractieleider, vraagt om raadslid Jean-Pierre Van Oudenhove hiervoor aan te stellen

 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Jean-Pierre Van Oudenhove;

 

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De heer Jean-Pierre Van Oudenhove legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Artikel 2

 

De heer Jean-Pierre Van Oudenhove treedt in de vervanging van raadslid Stania Van Loo.