GR20161020 Punt 30. Sport - stedelijke voetbalinfrastructuur Nederhasselt - realisatie staanplaatsen - aanpassing gebruiksovereenkomst VK Nederhasselt op basis van investeringen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst, voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur te Nederhasselt door VK Nederhasselt, goedgekeurd werd;

 

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de gebruiksovereenkomst aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

 

Overwegende dat de staanplaatsen van het A-terrein zeer onveilig waren;

 

Overwegende dat het toenmalige AGB DN in 2014 instond voor de vernieuwing van de staanplaatsen;

 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de vernieuwing van de staanplaatsen € 5.316,10 inclusief BTW bedraagt;

 

Overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1 % van de gedane investeringen door de stad;

 

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt met € 53,16 gedurende 30 jaar;

-       van 01 maart 2015 – 28 februari 2030: € 2.080,07 + € 24,00 + € 53,16 = € 2.157,23

-       van 01 maart 2030 – 28 februari 2042: € 24,00 + € 53, 16 = € 77,16

-       van 01 maart 2042 – 28 februari 2044: € 53,16

 

Overwegende dat voor de opmaak van de factuur in 2016 ook het verschuldigde bedrag van 2015, zijnde € 53,16 in plus wordt verrekend;

 

 

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanpassing van de gebruiksvergoeding, op basis van de gedane investeringen door de stad voor VK Nederhasselt, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De gebruiksovereenkomst wordt als volgt aangepast:

-       van 01 maart 2015 – 28 februari 2030: € 2.080,07 + € 24,00 + € 53,16 = € 2.157,23

-       van 01 maart 2030 – 28 februari 2042: € € 24,00 + € 53, 16 = € 77,16

-       van 01 maart 2042 – 28 februari 2044: € 53,16

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.