GR20161020 Punt 29. Sport - vernieuwen verlichting B-terrein stedelijk voetbalterrein VK Nederhasselt - toekennen investeringssubsidie

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de meerjarenplanning van 2014-2019 waarbij de stad mee wil investeren in de renovatie van de stedelijke voetbalinfrastructuur;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2000 waarbij een retributiereglement op het gebruik van stedelijke voetbalinfrastructuur werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de verlichting op het B-terrein van VK Nederhasselt bestaat uit gerecupereerde betonnen lichtmasten, alsook gerecupereerde verlichtingsarmaturen met lampen en transformator;

 

Overwegende dat deze constructie niet veilig is en een hoog energie verbruik heeft;

 

Overwegende dat de club VK Nederhasselt, mits opvolging van de sportdienst, bereid is dit dossier in eigen beheer te doen;

 

Overwegende dat de club een investeringssubsidie zal toegekend worden op basis van in te dienen facturen;

 

Overwegende dat de club prijzen dient aan te vragen bij drie verschillende gespecialiseerde firma’s;

 

Overwegende dat de club de technische bepalingen van het bestek dient voor te leggen aan de sportdienst;

 

Overwegende dat er dient gekozen te worden voor een energiezuinige LED-verlichting;

 

Overwegende dat de stedelijke sportraad op maandag 12 september 2016 gunstig advies verstrekte;

 

Overwegende dat de raming voor de vernieuwing van de verlichting, inclusief verwijderen oude betonnen lichtmasten en verwijderen transformator naar erkend afvalbedrijf, maximaal € 60.000,00 bedraagt;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, transactie 2016, investeringsenveloppe VRZ 2014/001, AR 664000, BI 074000 en actie 1/7/3/7, restbedrag van de vroegere investeringssubsidies opnieuw toekennen om de voetbalinfrastructuur te renoveren;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de actie en omschrijving respectievelijk te wijzigen naar actie 1/7/3/4 – de verlichting op de stedelijke terreinen energie-efficiënt te maken en naar investeringsenveloppe ENG 2014/001/001 en dat dit voorzien is in de budgetwijziging van heden;

 

Gelet op art. 156 gemeentedecreet;

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De vernieuwing van de verlichting op het B-terrein van de stedelijke voetbalinfrastructuur Nederhasselt wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De club, VK Nederhasselt, zal zelf instaan voor de uitwerking van het project.

 

Artikel 3

Aan VK Nederhasselt zal in 2016 een investeringssubsidie toegekend worden van maximum € 60.000,00.

 

Artikel 4

De uitbetaling van de investeringssubsidie gebeurt op basis van in te dienen facturen.

 

Artikel 5

De gebruiksovereenkomst van de club wordt aangepast op basis van 1 %, gedurende 30 jaar op basis van de investeringen.

 

Artikel 6

Het eventuele restbedrag van het project wordt na betaling van de laatste factuur opnieuw in de budgetten van sport voorzien.

 

Artikel 7

De financiële dienst wordt door de sportdienst in kennis gesteld van het besluit.

 

Artikel 8

De opvolging van het dossier gebeurt door de sportdienst, de dienst wordt betrokken bij elke fase in het dossier en de werken.