GR20161020 Punt 28. Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 - DBFM-programma - wijziging netwerkbekabeling en voorzien van netwerkbekabeling voor wifi-punten - finaal voorstel en wijzigingscontract - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2010 waarbij de deelname aan het DBFM-programma “Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur”, zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, werd bevestigd, waarbij beslist werd om hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse Regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma en waarbij beslist werd om in navolging van artikel 3 van het voormelde decreet van 7 juli 2006 een voorcontract af te sluiten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48, op voorwaarde dat er een wettelijke basis is voor de vestiging van het hypothecair mandaat;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2011 waarbij het addendum nr. 1 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2012 waarbij het addendum nr. 2 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 juni 2015 waarin het definitief individueel DBFM-contract (iDBFM-contract) werd goedgekeurd onder voorbehoud van het definitief vaststellen van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en waarin de voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris gemachtigd worden voor volgende verrichtingen :

- ondertekening van het iDBFM-contract met vaststelling van de definitieve BBV

- ondertekening van de Directe Overeenkomst tussen stad Ninove, DBFM Scholen van Morgen nv en BNP Paribas Fortis nv

- het verlijden van de akte van het iDBFM-contract met zakelijk recht en van de akte hypothecair mandaat voor de notaris;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2015 waarin de toevoeging van een specifiek geval van vergoeding voor de eventueel bijkomende asbest en andere gevaarlijke afvalstoffen die op contractdatum onbekend en redelijkerwijs onvoorzienbaar zijn in het artikel 17.2 Geval van vergoeding, (a), (i) (o) (ii) van het Individueel DBFM-contract (iDBFM-contract) werd goedgekeurd en waarin de voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris gemachtigd werden om deze toevoeging aan het individueel DBFM-contract te ondertekenen;

 

Overwegende dat Scholen van Morgen het bevel van aanvang gegeven heeft aan aannemer Strabag om de werken te starten op 1 november 2015;

 

Gelet op het collegebesluit van 14 juni 2016 waarin de aanvraag tot wijziging van de netwerkbekabeling naar een hogere klasse, namelijk STP CAT.6A en het voorzien van netwerkbekabeling naar 10 wifipunten in de nieuwbouw stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre werd goedgekeurd;

 

Gelet op het collegebesluit van 13 september 2016 waarin het eerste voorstel van Scholen van Morgen voor de wijziging van de netwerkbekabeling en het voorzien van netwerkbekabeling naar 10 wifipunten in de nieuwbouw stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre, ten bedrage van € 6.165,36 inclusief 21 % BTW werd goedgekeurd en waarin als betalingsmethodiek werd gekozen om dit voorstel ineens te betalen na VBC (voorlopig beschikbaarheids certificaat);

 

Gelet op het e-mailbericht van 20 september 2016 van Thomas Haustraete van Scholen van Morgen waarin wordt meegedeeld dat Agion akkoord gaat met het eerste voorstel wijziging inrichtende macht, maar dat het voorstel niet in aanmerking komt voor een betoelaging door Agion, gezien de financiële normoverschrijding;

 

Gelet op de aangetekende brief van Scholen van Morgen, postdatum 3 oktober 2016, met als bijlagen een finaal voorstel zoals voorzien in artikel 18.2.(e) van het iDBFM-contract ten bedrage van € 6.165,36 inclusief 21% BTW en een wijzigingscontract, waarin gevraagd wordt of de inrichtende macht akkoord kan gaan met het finaal voorstel;

 

Overwegende dat in voormelde brief gevraagd wordt om bij akkoord met het wijzigingsvoorstel het toegevoegde wijzigingscontract te ondertekenen en de daarbij horende bijlagen te paraferen en een ondertekend exemplaar binnen de 10 werkdagen terug te sturen naar Scholen van Morgen;

 

Overwegende dat in voormelde brief gesteld wordt dat het wijzigingscontract wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de goedkeuring ervan door Agion en dat deze goedkeuring zal bezorgd worden van zodra deze beschikbaar is;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, transactiekrediet 2016, investeringsenveloppe ONW2014/001 subproject 011, op de algemene rekening 221007 van het beleidsitem 080010 en de actie 1/11/2/41 - een nieuw schoolgebouw bouwen via DBFM voor Appelterre-Dorp 48;

 

Overwegende dat raadslid K. Van Den Driessche (N-VA) tijdens de zitting van de gemeenteraad opmerkt dat de kostprijs voor de netwerkbekabeling nogal hoog is en stelt voor om in artikel 1 van het besluit “maximum ten bedrage van” te vermelden;

 

Overwegende dat de gemeenteraad hiermee instemt;

 

 

Besluit:

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

 

 

Artikel 1

 

Het finaal voorstel van Scholen van Morgen voor de wijziging van de netwerkbekabeling en het voorzien van netwerkbekabeling naar 10 wifipunten in de nieuwbouw stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre, maximum ten bedrage van € 6.165,36 inclusief 21 % BTW wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Conform artikel 182 § 1 van het gemeentedecreet zijn de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris gemachtigd om het iDBFM-contract te ondertekenen.

Er wordt machtiging gegeven aan de ondertekenaars om deze wijziging aan het iDBFM-contract te ondertekenen.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing zal samen met een ondertekend exemplaar van het wijzigingscontract bezorgd worden aan Scholen van Morgen, Kunstlaan 58 te 1000 Brussel.

 

Artikel 4

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de twintig dagen na deze zitting.