GR20161020 Punt 27. Mobiliteit - Ninove - Lucifersweg - Kantweg - Garenweg - invoeren éénrichtingsverkeer - stadswegen - gewestweg

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het schrijven van 19 augustus 2016 van mevrouw Rita Van Hecke, Achturenstraat 34 te 9400 Ninove aan het kabinet van Minister Ben Weyts aangaande de zichtbaarheid bij het oprijden van de Brusselsesteenweg (N8) vanuit de Lucifersweg, Kantweg en Garenweg;

 

Overwegende dat de heer Ivan Remu, wegentoezichter Agentschap Wegen en Verkeer op 6 september 2016 de problematiek met de dienst mobiliteit heeft besproken en hieromtrent een standpunt van de Stad Ninove vraagt;

 

Overwegende dat de huidige situatie met name het uitrijden van voornoemde straten Brusselsesteenweg (N8) gevaarlijk is, om reden dat zij geen zicht hebben door de geparkeerde wagens op de Brusselsesteenweg (N8);

 

Overwegende het Agentschap Wegen en Verkeer er geen voorstander van is verkeersspiegels te plaatsen omdat deze een vertekend beeld geven;

 

Overwegende dat ter hoogte van deze straten op de Brusselsesteenweg (N8) de parkeerstroken ingekort kunnen worden waardoor de zichtbaarheid verbeterd;

 

Overwegende dat het aangewezen is zo weinig mogelijk parkeerplaatsen te verwijderen gezien de parkeerdruk langsheen de Brusselsesteenweg (N8);

 

Overwegende dat het volgens het Agentschap Wegen en Verkeer dan ook aangewezen is om in deze drie straten éénrichtingsverkeer in te voeren, in twee van de drie straten inrijden vanaf de Brusselsesteenweg (N8) en één straat uitrijden toelaten;

 

Overwegende dat het volgende voorstel de verkeersveiligheid in de volgende straten zal verbeteren, het verkeer de Lucifersweg en de Garenweg inrijden vanaf de Brusselsesteenweg (N8) en enkel via de Kantweg het verkeer laten ontsluiten op de Brusselsesteenweg (N8);

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2016 waarin het college van burgemeester en schepenen akkoord gaat met het voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Lucifersweg, Kantweg en Garenweg zodat er maar 1 parkeerplaats opgeheven dient te worden langsheen de Brusselsesteenweg (N8) om de zichtbaarheid voor het ontsluiten op de Brusselsesteenweg (N8) te verbeteren;

 

Gelet op het detailplan met het voorstel van de in te voeren rijrichtingen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

In de Lucifersweg en Garenweg wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de rijrichting van de Achturenstraat dit komende van de Brusselsesteenweg (N8), uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A die in beiden rijrichtingen zijn toegelaten;

 

Signalisatie:

-       F19 met onderbord M5 bij het inrijden van de Lucifersweg komende van de Brusselsesteenweg (N8) rijrichting Achturenstraat;

-       C1 met onderbord M3 in de Lucifersweg ter hoogte van het kruispunt Achturenstraat rijrichting Brusselsesteenweg (N8);

-       F19 met onderbord M5 bij het inrijden van de Garenweg komende van de Brusselsesteenweg (N8) rijrichting Achturenstraat;

-       C1 met onderbord M3 in de Garenweg ter hoogte van het kruispunt Achturenstraat rijrichting Brusselsesteenweg (N8);

 

Artikel 2

 

In de Kantweg te Ninove wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd rijrichting Brusselsesteenweg (N8) uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A die in beide rijrichtingen zijn toegelaten.

Signalisatie:

-       F19 met onderbord M5 in de Kantweg ter hoogte van het kruispunt met Achturenstraat rijrichting Brusselsesteenweg (N8);

-       C1 met onderbord M3 in de Kantweg ter hoogte van het kruispunt met Brusselsesteenweg (N8) rijrichting Achturenstraat;

-       C31a met onderbord M3 op de Brusselsesteenweg (N8) ter hoogte van huisnummer 31/33

-       C31b met onderbord M3 op de Brusselsesteenweg (N8) ter hoogte van huisnummer 76

 

 

 

 

 

Artikel 3

 

Deze gemeenteraadsbeslissing wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Minister van Mobiliteit.