GR20161020 Punt 26. Openbare werken - wegenwerken, rioleringswerken en omgevingswerken in de wijk "Berkenhof" te Ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaats

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn, Aquafin namens De Watergroep en de stad infrastructuurwerken wensen uit te voeren in de wijk “Berkenhof” te Ninove;

 

Gelet op het e-mailbericht van 20 september 2016 van de heer Johan Criquielion waarin de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn, Aquafin namens De Watergroep en de stad aan de betrokken partners bezorgd wordt en waarin gevraagd wordt aan de stad om als eerste 4 exemplaren te ondertekenen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 maart 2016 waarin de zaak van de wegen goedgekeurd werd voor het project Berkenhof;

 

Overwegende dat de bestaande infrastructuur in de wijk zal vervangen worden evenals de insteekweg naar de wijk van in de Omer Van Trimpontstraat om een beter geintegreerd geheel te vormen;

 

Overwegende dat de openbare voetweg die aan het project paalt heraangelegd zal worden zodat ook deze past in het ontwerp;

 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 21 mei 2015 opgemaakt op 28 mei 2015 en gewijzigd op 18 juni 2015, waarin de subsidies voor de herinrichting van de publieke ruimtes als volgt worden vastgesteld, op basis van de op dat moment geldende reglementering:

“De subsidie binnen het projectgebied is 100%;

De gemeenschappelijke sleuf der nutsleidingen is 60% gesubsidieerd en 40% is ten laste voor de sociale huisvestingsmaatschappij;

De werken aan de insteekweg van in de Omer Van Trimpontstraat is voor 60% gesubsidieerd, de overige 40% zijn voor de stad, met dien verstande dat de riolering en de zone erboven ten laste zijn van de rioolbeheerder, de overige kosten aan de insteekweg zijn voor de Stad”;

 

Overwegende dat aan dit voorstel van subsidiepercentages geen rechten kunnen ontleend worden en dat de definitieve subsidie pas wordt goedgekeurd bij de budgettoewijzing van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;

 

Overwegende dat indien de subsidiereglementering wijzigt waardoor de voorgestelde subsidiepercentages niet meer in overeenstemming zijn met de reglementering, er via een bijakte aan de samenwerkingsovereenkomst een nieuwe kostenverdeling zal opgemaakt worden;

 

Overwegende dat in de wijk een gescheiden rioleringsstelsel zal aangelegd worden en dat het wegdek zal heraangelegd worden in kleinschalig materiaal, zoals platines en betonstraatstenen;

 

Overwegende dat in het concept eveneens enkele groene accenten zullen aangelegd worden evenals een aantal parkeerplaatsen (mix privé/openbaar/minder validen);

 

Overwegende dat alle partijen van oordeel zijn dat de werken en de dienstenopdrachten betreffende de werken in het algemeen belang moeten worden samengevoegd;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdrachten als opdrachtgevend bestuur op te treden;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de gunning van de opdracht voor de studie en leiding van de gezamenlijke werken zal organiseren conform de wetgeving overheidsopdrachten;

 

Overwegende dat de stad zal instaan voor de goedkeuring van het deel van de opdracht dat volledig of gedeeltelijk ten hare laste is evenals voor de goedkeuring van het deel van de studie dat ten hare laste is;

 

Overwegende dat de leidende ambtenaar wordt aangesteld door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen die belast is met de leiding der werken;

 

Overwegende dat de leidend ambtenaar voor beslissingen die betrekking hebben op het deel van de werken ten laste van de stad, voorafgaandelijk aan zijn beslissing, het advies van de stad zal vragen;

 

Overwegende dat de stad het ereloon van de ontwerper draagt op het deel van de werken ten hare laste;

 

Overwegende dat de stad tevens de kosten moet dragen van opmetingen en grondmechanisch onderzoek op haar aandeel in de werken;

 

Overwegende dat de stad op eigen kosten bijkomend toezicht op de werken kan laten uitvoeren;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking aanstelt;

 

Overwegende dat de stad de kosten van de veiligheidscoördinatie draagt op het deel der werken ten hare laste;

 

Overwegende dat de stad de kosten van het ereloon van de bodemsaneringsdeskundige, het milieuhygiënisch bodemonderzoek, de aanvraag tot conform verklaring van het technisch verslag, de extra gerelateerde prestaties door het studiebureau ed., op het deel van de werken dat ten hare laste is, op basis van haar aandeel in het totale volume grondverzet;

 

Overwegende dat de stad bij goedkeuring van het ontwerp ook haar aandeel in de werken zal goedkeuren;

 

Overwegende dat de stad zal instaan voor de onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur de gunningsprocedure zal afwerken en de opdracht zal toewijzen;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de werken slechts zal betekenen aan de aannemer nadat alle andere partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en met het gedeelte der werken ten hare laste;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur aan de aannemer zal vragen om de borgsom te betalen voor de totaliteit der werken;

 

Overwegende dat de stad voor de eventuele verplaatsing van de nutsleidingen in het openbaar domein, aan de betrokken vergunninghouders bevel zal geven de leidingen binnen de veertien dagen na de kennisgeving door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, te verplaatsen;

 

Overwegende dat de leidende ambtenaar over het al of niet toestaan van de voorlopige en definitieve oplevering voor de volledige aanneming beslist en de processen-verbaal opmaakt die voor goedkeuring aan de betrokken partijen worden overgemaakt;

 

 

Besluit:

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

7 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst opgemaakt in het kader van de uitvoering van wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk “Berkenhof” te Ninove tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn, Aquafin namens De Watergroep en de stad Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing wordt samen met vier door de stad ondertekende exemplaren van de samenwerkingsovereenkomst opgestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel.

 

Artikel 3

 

Aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wordt gevraagd om een exemplaar dat ondertekend werd door alle partners terug te bezorgen.

 

Artikel 4

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.