GR20161020 Punt 23. Openbare werken - gedeeltelijke afschaffing van voetweg 85 in Outer - vaststellen voorlopig voorstel - instellen procedure openbaar onderzoek

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 augustus 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Gelet op de verkavelingsvergunning V 2015/28 goedgekeurd op 8 december 2015 afgeleverd aan het Immobiliënkantoor Danneels, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint-Andries voor de realisatie van een verkaveling op het perceel kadastraal gekend Ninove, 13e afdeling, Outer, sectie B nummer 1017A;

 

Gelet op de brief van 28 april 2016 van de Immobiliënmaatschappij Joost Danneels, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint-Andries met als bijlage het samengesteld dossier opgemaakt door het studiebureel HDP, Bjorn De Pril, Kapellestraat 162 te 9473 Welle voor de aanvraag van de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 85 te 9406 Outer die zich gedeeltelijk op het perceel sectie B nummer 1017 A bevindt;

 

Gelet op het aanvraagbundel samengesteld als volgt:

 

-uittreksel uit het kadasterplan met aanduiding van het af te schaffen deel van voetweg 85

-verklaring waarin de aanvrager verklaart akkoord te gaan met de betaling van de welvoeglijkheidsvergoeding met betrekking tot de percelen in kwestie

-uittreksel uit de atlas der buurtwegen met aanduiding van het af te schaffen deel van voetweg 85 die volgens de atlas van de buurtwegen 1 meter breed is

-het liggingsplan

-fotoreportage van de plaats waar het te verplaatsen tracé zich bevindt;

 

Overwegende dat de Immobiliënmaatschappij Danneels op het perceel kadastraal gekend, 13e afdeling, Outer, sectie B, nummer 1017 A een verkaveling zal realiseren;

 

Overwegende dat het tracé van voetweg 85 zich gedeeltelijk (43,42 meter) op voornoemd perceel bevindt;

 

Overwegende dat om voornoemde reden toelating wordt gevraagd tot het afschaffen van voornoemd deel van de voetweg en het deel van de voetweg dat ingevolge de aanleg van de nieuwe weg, de Preekherenstraat, reeds deel uitmaakt van het openbaar domein;

 

Overwegende dat op 11 mei 2016 advies werd gevraagd aan de diensten ruimtelijke ordening, toerisme en leefmilieu;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst ruimtelijke ordening van 30 mei 2016 met betrekking tot de gedeeltelijke afschaffing van het tracé van de voetweg omdat voor het perceel waarop de voetweg zich bevindt een verkavelingsvergunning V 2015/28 werd goedgekeurd met als voorwaarde dat voetweg 85 gedeeltelijk dient afgeschaft te worden omdat hij ingevolge de nieuwe verkaveling wordt opgenomen in de openbare wegenis;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst leefmilieu van 12 mei 2016 waarin vermeld wordt dat het af te schaffen deel van de voetweg geen nut meer heeft omdat naast de voetweg een nieuwe straat, de Preekherenstraat, is aangelegd die hetzelfde tracé volgt;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst toerisme van 20 juni 2016 waarin gemeld wordt dat er vanuit toeristisch oogpunt geen nadelige gevolgen zijn aan het gedeeltelijk afschaffen van voetweg 85 op voorwaarde dat het te behouden deel van de voetweg waarvan het tracé nu volledig onzichtbaar is, opnieuw zichtbaar en toegankelijk wordt gemaakt en in de toekomst wordt onderhouden, zodat het gebruik ervan voor de zachte weggebruiker opnieuw verzekerd wordt;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het voorlopig voorstel voor de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 85 te Outer, over een afstand van 51,38 meter, wordt vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het houden van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen.