GR20161020 Punt 22. Ruimtelijke ordening - GECORO - goedkeuring samenstelling gecoro na ontslag voorzitter

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009, en latere wijzigingen, en meer bepaald artikel 1.3.3.;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijk commissies voor ruimtelijke ordening van 19 mei 2000, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten, en de ministeriële omzendbrieven ter zake;

 

Gelet op de beslissing van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 14 april 2014 betreffende de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 over de nieuwe samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2016 waarbij het college kennis neemt van de brief van dhr. Bart Meganck van 15 april 2016 waarin hij om persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang zijn ontslag als voorzitter van de gecoro indient; hij wenst als deskundig lid van de gecoro ter beschikking te blijven;

 

Gelet op de mail van mevr. Katrien Van Nieuwenhuyze, secretaris van de gecoro, van 31 mei 2016 waarin aan alle deskundige leden van de huidige gecoro gevraagd wordt om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de gecoro;

 

Overwegende dat 2 kandidaturen werden ingediend voor het voorzitterschap van de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, met name

  • Dhr. Kurt Van Den Driessche
  • Dhr. Kristof De Handschutter

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2016 waarin dhr. Kristof De Handschutter als voorzitter van de gecoro aan de gemeenteraad wordt voorgedragen;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de samenstelling van de deskundigen van de huidige gecoro als volgt te wijzigen:

 

DESKUNDIGEN

 

EFFECTIEF LID

PLAATSVERVANGEND LID

 

 

Vrouw

Man

Vrouw/Man

deskundigheid

 

 

 

 

 

1.

 

Meganck Bart*

Hoogstraat 27

9401 Pollare

Wordt vervangen door

Dehandschutter Kristof**

Stationsstraat 27

9400 Ninove

 

*   architect-ingenieur

** architect

6.

Verlé Ilse*

Denderkaai 48/8

9400 Ninove

 

Dehandschutter Kristof**

Stationsstraat 27

9400 Ninove

Wordt vervangen door

Meganck Bart***

Hoogstraat 27

9401 Pollare

 

*   architect/erfgoed

** architect

***architect-ingenieur

 

2.

Van Der Perre Ria*

Berenhoek 15

9450 Heldergem

 

Roobaert Frank**

Hemelrijk 18

9402 Meerbeke

*   kennis vergunningsproces

** kennis vergunningsproces/architect

3.

De Cock Bart*

Oudenaardestraat 224

9500 Geraardsbergen

 

De Beleyr Yves**

Lindenbergstraat 26

9400 Appelterre-Eichem

*   stedenbouwkundige/

milieudeskundige

** deskundige mobiliteit

4.

 

De Saedeleer Guido*

Onderwijslaan 9

9400 Ninove

Fonteyn Wim**

*   landmeter/kennis Ninove

** architect/kennis Ninove

5.

De Dyn Ria*

Rijstraat 205

9400 Denderwindeke

 

De Maeseneer Joachim**

Roost 27

9400 Denderwindeke

*   biologe

** werkzaam bij Agentschap Natuur en Bos

 

Overwegende dat voor de rest de samenstelling van de gecoro ongewijzigd blijft;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Als gevolg van het ontslag van de huidige voorzitter van de gecoro dhr. Bart Meganck, wordt de samenstelling van de gecoro voor wat de voorzitter, deskundigen en hun plaatsvervangers betreft, aangepast zoals vernoemd in het overwegend gedeelte van dit besluit.