GR20161020 Punt 21. Financiële dienst - AGB Ninove - terugvordering werkings- en investeringssubsidies - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 waarin de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, afgekort AGB Ninove, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het winstoogmerk van het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het prijssubsidiereglement goedgekeurd voorafgaand aan deze beslissing;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 tot toekenning van werkingssubsidies voor 2016 aan het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op diverse gemeenteraadsbesluiten tot toekenning van investeringssubsidies aan het autonoom gemeentebedrijf;

 

Overwegende dat overeenkomstig art. 182 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de ontvangen investeringssubsidies en schenkingen geleidelijk worden afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie;

 

Overwegende dat uit de jaarrekening 2015 van het autonoom gemeentebedrijf blijkt dat op 31 december 2015 € 136.296,74 investeringssubsidies, verkregen van de stad, nog niet in het resultaat zijn verwerkt en in beginsel vanaf 2016 verder in de opbrengsten van het autonoom gemeentebedrijf zouden moeten worden opgenomen a rato van de afschrijving van de gesubsidieerde activa;

 

Overwegende dat dezelfde afschrijvingen vanaf 2016 worden opgenomen in de berekening van de prijssubsidies;

 

Overwegende dat deze afschrijvingen derhalve twee maal zouden worden gesubsidieerd door de stad;

 

Overwegende dat de artikelen 3 en 7 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen geen dubbele subsidiëring, via zowel investerings- of werkingssubsidies als via prijssubsidies, toelaten vermits dit een afwending van subsidies zou uitmaken;

 

Overwegende dat artikel 1, 1° van deze wet bepaalt dat ze van toepassing is op elke toelage verleend door de provincies, de gemeenten, de instellingen van provinciaal of gemeentelijk belang die rechtspersoonlijkheid bezitten, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de commissies voor de cultuur, de verenigingen van provincies en de verenigingen van gemeenten;

 

Overwegende dat dit betekent dat deze wet ook op subsidies verleend aan autonome gemeentebedrijven van toepassing is;

 

Overwegende dat de stad derhalve gehouden is tot terugvordering van werkings- en investeringssubsidies;

 

Overwegende dat de liquiditeitspositie van het autonoom gemeentebedrijf geen integrale en onmiddellijke terugbetaling toelaat;

 

Overwegende dat met het autonoom gemeentebedrijf een leningsovereenkomst zal worden gesloten;

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

De stad vordert € 500.000,00 aan het autonoom gemeentebedrijf toegekende werkingssubsidies voor 2016 terug.

 

De stad vordert € 136.296,74 aan het autonoom gemeentebedrijf toegekende investeringssubsidies terug.

 

Artikel 2

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove, Parklaan 3, 9400 Ninove.