GR20161020 Punt 2. Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7, §3, 11 en 13;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2016 houdende akteneming van de afwezigheid om medische redenen van Stania Van Loo als gemeenteraadslid;

 

Gelet op de vraag van fractieleider Guy D’haeseleer van Forza Ninove om raadslid Hedwig Steenhout aan te stellen als vervanger van Stania Van Loo;

 

Gelet op het ontslag van gemeenteraadslid Werner Somers;

 

Overwegende dat de heer Hedwig Steenhout de eerstvolgende opvolger is;

 

Gelet op de vraag van fractieleider Guy D’haeseleer van Forza Ninove om raadslid Hedwig Steenhout aan te stellen als vervanger van Werner Somers;

 

Overwegende dat Hedwig Steenhout bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

 

Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid bevindt;

 

Overwegende dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;

 

Overwegende dat door de opvolgers volgende documenten werden voorgelegd:

-       een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

-       een recent uittreksel uit het strafregister model 1

-       een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De geloofsbrieven van de heer Hedwig Steenhout als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.