GR20161020 Punt 19. Financiële dienst - brandweer - uitbrengen advies over de forfaitaire bijdrage in de kosten

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd door de wet van 14 januari 2013, inzonderheid artikel 10;

 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 9 januari 1979, houdende de indeling van de gemeenten in de provincie in de gewestelijke groepen ter bestrijding van brand, zoals op 23 mei 2000 gewijzigd;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

 

Gelet op de brief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van 8 april 2016 betreffende de nettokosten van de brandweer uit de jaarrekeningen 2014;

 

Gelet op de doorgestuurde standopgave uit de jaarrekening 2014;

 

Gelet op de brief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van 15 september 2016 betreffende de berekening van het aandeel van de stad Ninove in de kosten van de brandbestrijding;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Gunstig advies wordt verleend aan de forfaitaire bijdrage 2015 voor het bedrag van € - 1.674 als aandeel van de stad voor het jaar 2015, in de kosten van de brandbestrijding.

 

 

Artikel 2

 

Afschrift van dit besluit zal aan de provinciegouverneur worden toegestuurd.