GR20161020 Punt 17. Financiële dienst - O.C.M.W.- budgetwijziging 2016/1 - kennisname

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015 houdende goedkeuring van de aanpassing 2016 van het meerjarenplan 2014-2019;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015 houdende kennisname van het  budget 2016;

 

Gelet op het besluit van 21 september 2016 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij de budgetwijziging 2016/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 8717;

 

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de O.C.M.W.-budgetwijziging 2016/1.

 

 

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

554.120

     A. Uitgaven

18.978.075

     B. Ontvangsten

19.532.195

 

 

II. Investeringen (B-A)

-1.369.667

     A. Uitgaven

1.519.991

     B. Ontvangsten

150.324

 

 

III. Andere (B-A)

3.072.148

     A. Uitgaven

554.120

          1. Aflossingen financiële schulden

554.120

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

3.626.268

          1. Op te nemen leningen en leasingen

3.250.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

376.268

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

2.256.601

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.886.431

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

7.143.032

 

 

VII. Bestemde gelden

785.561

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

785.561

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

6.357.471

 

 

Bestemde gelden

 

I. Exploitatie

-369.916

Naar klasse 0901

-369.916

 

 

 

 

II. Investeringen

785.561

deel reserve  177-rek reserve

825.000

serviceflats Denderwindeke

454.889

Serviceflats Ninove

330.673

Naar klasse 0901

-825.000

 

 

 

 

III. Overige verrichtingen

 

 

 

Totaal bestemde gelden

785.561

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.