GR20161020 Punt 14. Aankoop/verkoop van stadseigendom - dossier Refresco, Nederwijk-Oost 262 Ninove - gratis afstand van buurtweg "Doorsteek" door de stad Ninove aan Refresco in ruil voor de aanleg van een nieuwe weg met openbaar karakter tussen het gebou

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2010 waarbij het voorstel van ruiloperatie tussen de stad Ninove en de firma Refresco principieel werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde beslissing waarbij de procedure voor de uitvoering van een ruiloperatie werd ingesteld;

 

Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen machtiging werd verleend om een schattingsverslag tot vaststelling van de definitieve waarde van de grond en de infrastructuur aan te vragen;

 

Gelet op het verslag van de schatting dd. 25 augustus 2015 van de koopwaarde van het perceel kadastraal gekend, Ninove 2e afdeling, sectie B nr. 303 C en een perceel zonder nummer (weg - openbaar domein, genaamd “Doorsteek”) dat de verbinding vormt tussen Pamelstraat-Oost en Nederwijk-Oost;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 september 2015 waarbij kennis werd genomen van het schattingsverslag;

 

Gelet op het opmetingsplan waarop onder lot A het perceel zonder kadastraal nummer, zijnde de openbare weg “Doorsteek” met een oppervlakte van 2282m², en onder lot B het perceel kadastraal gekend, Ninove, 2e Afdeling, sectie B, deel van nummer 303 c (deel voor aanleg van de weg die bij het openbaar domein zal worden ingelijfd) opgemeten 1972 m², zijn aangeduid;

 

Gelet op de akte van ruil die zal verleden worden voor Meester Edgard van Oudenhove, vennoot van vennootschap Van Oudenhove-Soutaer, geassocieerde notarissen met zetel te Denderhoutem,

betreffende een perceel grond met inmiddels aangelegde wegenis deel uitmakend van de eigendom gelegen Nederwijk-Oost 276, gekend volgens titel sectie B deel van nummer 303 B en deel van nummer 305 D, volgens huidig kadaster gekend als deel van nummer 303 C en na prekadastratie gekend onder de sectie B nummer 303 E, met een oppervlakte volgens meting van 19 a 72 ca;

 

Gelet op de akte van ruil waarin vermeld staat dat de stad als voorwaarde van de ruil bedingt dat met betrekking tot het goed 1 (vroeger openbaar domein, genaamd “Doorsteek) een ambtshalve inschrijving zal worden genomen voor een periode van 20 jaar met een jaarlijkse degradatie van 1/20 per vol jaar voor een bedrag in hoofdsom en kosten ten belope van 93.533,02 euro;

 

Overwegende dat deze ambtshalve inschrijving wordt genomen tot zekerheid van de betaling van een schadevergoeding die opeisbaar zal zijn ingeval de naamloze vennootschap Refresco binnen een periode van 20 jaar vanaf heden zou overgaan tot stopzetting van haar bedrijvigheid en/of sluiting van haar bedrijf en/of verkoop van het perceel begrepen in deze ruiling (zijnde de vroegere weg, de “Doorsteek), zodat er alsdan een vergoeding dient betaald te worden aan de stad Ninove;

 

Overwegende dat vermelde vergoeding per jaar zal verminderd worden met een bedrag van 1/20 per vol jaar vanaf ondertekening van de akte van ruil hetgeen wordt aanvaard door de naamloze vennootschap Refresco;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De akte van ruil tussen de stad Ninove en de NV Refresco betreffende een perceel grond met inmiddels aangelegde nieuwe wegenis deel uitmakend van de eigendom gelegen Nederwijk-Oost 276, gekend volgens kadaster, sectie B, deel van nummer 303 B en deel van nummer 305 D, volgens huidig kadaster gekend als deel van nummer 303 C en na prekadastratie gekend onder de sectie B nummer 303 E, met een oppervlakte volgens meting van 19 a 72 ca, en het perceel grond, gelegen aan Nederwijk-Oost, deel uitmakend van het openbaar domein, zonder kadastraal nummer en na prekadastratie gekend onder de sectie B nummer 303 D, met een oppervlakte volgens meting van 22 a 82 ca, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De hypotheekbewaarder wordt verzocht tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte voor een bedrag van 93.533,02 euro voor een periode van 20 jaar met een jaarlijkse degradatie van 1/20 per jaar.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer, geassocieerde notarissen, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Denderhoutem.