GR20161020 Punt 10. Politie - begrotingswijziging 2016 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2016 ten behoeve van de politiezones;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 16 december 2015 houdende vaststelling van de begroting 2016;

 

Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2016, gewone en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begrotingswijziging 2016 werd besproken in de begrotingscommissie;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

 

 

Artikel 1

 

De politiebegroting 2016 – begrotingswijziging 1 – gewone en buitengewone dienst - wordt vastgesteld zoals hierna vermeld:

 

Gewone Dienst:

 

Algemeen Resultaat 2015

1.832.963,56 €

Ontvangsten

6.341.255,28 €

Uitgaven

6.954.121,73 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-612.866,45 €

Saldo Vorige Jaren

-318.054,46 €

Saldo Overboekingen

-420.000,00 €

Resultaat Begroting 2016

-1.350.920,91 €

Algemeen Resultaat 2016

482.042,65 €

 

           

Buitengewone Dienst:

 

Algemeen Resultaat 2015

-241.234,08 €

Ontvangsten

0,00 €

Uitgaven

175.000,00 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-175.000,00 €

Saldo Vorige Jaren

0,00 €

Saldo Overboekingen

420.000,00 €

Resultaat Begroting 2016

245.000,00 €

Algemeen Resultaat 2016

3.765,92 €

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal samen met de begrotingswijziging en het verslag voor goedkeuring worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.