GR20160922 Punt 31. Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - jaarrekening 2015 en activiteitenverslag 2015 - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2013, om toe te treden tot de  projectvereniging Erfgoed Denderland en de statuten van de projectvereniging goed te keuren;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2013, om de leden van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Erfgoed Denderland aan te duiden;

 

Overwegende dat op 27 november 2013 de projectvereniging Erfgoed Denderland opgericht werd en de statuten ondertekend werden door de vertegenwoordigers van de gemeenten Aalst, Lede, Denderleeuw, Erpe-Mere en Ninove;

 

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 28 november 2014 besliste om een jaarlijkse werkingssubsidie van 246.946 euro voor de periode 2015-2020 toe te kennen aan de projectvereniging Erfgoed Denderland;

 

Gelet op artikel 15 van de statuten van de projectvereniging Erfgoed Denderland, dat bepaalt dat de Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft tot “de vaststelling van de jaarrekeningen die samen met het activiteitenverslag en het verslag van de accountant aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor goedkeuring wordt voorgelegd, overeenkomstig de statutair voorgeschreven procedure, en nadien bij de Nationale Bank van België worden neergelegd”;

 

Gelet op de goedkeuring op 3 februari 2016 door de Raad van Bestuur van de jaarrekening en het activiteitenverslag van het eerste werkingsjaar 2015;

 

Gelet op het verslag van de externe bedrijfsrevisor van 9 maart 2016;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Enig artikel:

 

De jaarrekening 2015 en het activiteitenverslag 2015 van de projectvereniging Erfgoed Denderland worden goedgekeurd.