GR20160922 Punt 27. Mobiliteit - Appelterre - Neerstraat - opheffing gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2016 - goedkeuring nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanbrengen witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan tusse

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat de Lijn Oost-Vlaanderen op maandag 7 december 2015 een schriftelijke aanvraag indiende om het hierondervermelde probleem aan te kaarten:

 

Overwegende dat op vraag van de firma Geenens Nv, de Lijn Oost-Vlaanderen toezicht uitvoerde aan de terminus van lijn 2376 in de Kraningenstraat te Appelterre;

 

Overwegende dat er zich een probleem stelt als er wagens geparkeerd staan rechtover de haltehaven;

 

Overwegende dat het erger wordt als er ook nog eens foutparkeerders in de weg staan, wat zich volgens de chauffeurs regelmatig voordoet;

 

Overwegende dat deze foutgeparkeerde wagens zorgen voor volgende onveilige situaties:

 

  • Slechte zichtbaarheid bij het uitrijden van de Neerstraat rijrichting Breeweg.
  • Moeilijkheden voor de buschauffeurs bij het afdraaien, dit ten nadele van een vlotte doorstroming.

 

Overwegende dat om de hierbovenvermelde redenen het aangewezen is volgende maatregel in te voeren:

 

  • In de Neerstraat te Appelterre wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan tussen de perceelsgrens huisnummer 161 en huisnummer 159 en het kruispunt met de Breeweg.

 

Gelet op het detailplan in bijlage;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van donderdag 12 maart 2016 waarbij onder artikel 1 het volgende ter goedkeuring werd voorgedragen van de gemeenteraad: in de Neerstraat te Appelterre wordt een witte onderbroken streep aangebracht in het midden van de rijbaan tussen huisnummer 159 en het kruispunt met de Breeweg en wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingevoerd aan de zijde met oneven huisnummers.

Signalisatie:

In de Neerstraat op de perceelsgrens tussen huisnummer 157 en 159: verkeersbord E3 met onderbord Xc met opschrift “30m”.

 

Overwegende dat ingevolge een amendement van gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche het agendapunt als volgt werd aangepast:

 

Er wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingevoerd aan de zijde met oneven huisnummers.

Signalisatie:

In de Neerstraat op de perceelsgrens tussen huisnummer 157 en 159: verkeersbord E3 met onderbord Xc met opschrift 30 meter;

 

Gelet op het feit dat naar aanleiding van deze wijziging mevrouw Karin Mertens, woonachtig Neerstraat 159 te Appelterre niet meer in de mogelijkheid was voor haar eigen garage te parkeren of te stationeren of om haar kleinkinderen te laten uitstappen;

 

Overwegende dat het voorstel van gemeenteraadslid Rudy Corijn tot aanpassing verduidelijking van de gemeenteraadsbeslissing van 12 maart 2016 werd besproken in gemeenteraadzitting van 23 juni 2016.

 

Overwegende dat volgende motivatie werd voorgesteld door de heer Rudy Corijn, gemeenteraadslid:

 

“Motivatie:

Bij mail van donderdag 16 juni 2016 licht de bewoner van de woning, annexe garage gelegen Neerstraat 159 haar bezwaren toe:

 

Uit het nazicht van het dossier en de daarbij horende simulaties van de Lijn blijkt inderdaad dat het betrokken onroerend goed (woning + garage) geenszins een bezwaar vormen bij de draaicirkelbewegingen van de voertuigen van de Lijn.

 

Toelichting:

Momenteel wordt door de technische dienst de aan te brengen lijn gemarkeerd tot aan de tussengrens van de woningen met nr. 159 en 157.

 

Voorstel tot aanpassing:

“Vanaf het kruispunt Breeweg/Neerstraat wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan tot aan de tussengrens van de woningen met nr. 161 en 159 en wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingevoerd.

 

Signalisatie:

In de Neerstraat op de perceelsgrens tussen huisnummer 161 en 159 wordt een verkeersbord E3 met onderbord Xc met opschrift xxx meter aangebracht.”;

 

Gelet op het e-mailbericht van donderdag 16 juni 2016 van mevrouw Mertens woonachtig Neerstraat 159 te Appelterre-Eichem om de mogelijkheid te voorzien dat zij voor haar eigen garage kan parkeren of stationeren om haar kleinkinderen te laten uitstappen;

 

Overwegende dat een reglement op het politieverkeer kan toegestaan worden dat rekening houdt met alle overwegingen;

 

Overwegende dat bij het verkeersbord E3 het onderbord Xc vervangen zal worden door het onderbord Xa;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Het gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2016 wordt opgeheven.

 

Artikel 2

In de Neerstraat te Appelterre wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan op de perceelsgrens van de woning huisnummer 161 en 159 en het kruispunt met de Breeweg.

 

Signalisatie:

In de Neerstraat op de perceelsgrens van de woning huisnummer 161 en 159 wordt een verkeersbord E3 met onderbord Xa aangebracht.

 

Artikel 3

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.