GR20160922 Punt 26. Mobiliteit - Ninove - Brusselstraat - aanleg zebrapad ter hoogte van huisnummer 3 en 7 - voorzien van trottoirbanden voor personen met een beperking - stadswegen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de vraag van dinsdag 31 mei 2016 van gemeenteraadslid Ilse Malfroot:

 

“In de Brusselstraat doen zich regelmatig gevaarsituaties voor met voetgangers, bijvoorbeeld ter hoogte van Ninoptics en het Argenta kantoor. Hoewel er zich meerdere handelszaken op die druk bereden baan bevinden, wordt er niet voorzien in oversteekmogelijkheden!!

Zelfs niet ter hoogte van de Parklaan om kinderen veilig de oversteek te laten maken naar het park of 't oeverstekske. 

Gelieve dringend de vraag voor te leggen aan de verkeerscommissie om een zebrapad aan te leggen in de Brusselstraat, bij voorkeur ter hoogte van de handelszaken Ninoptics, Slagerij Bruno“;

 

Overwegende dat de aanvraag van gemeenteraadslid Ilse Malfroot werd besproken op de verkeerscommissie van maandag 6 juni 2016:

 

Het aanleggen van een zebrapad in de Brusselstraat ter hoogte van de handelszaken Ninoptics en Slagerij Bruno is geen optie, gezien er minstens 3 parkeerplaatsen opgegeven moeten worden wat niet ten goede komt van de plaatselijke middenstand. Indien er een voetganger binnen de 30 meter van een zebrapad oversteekt zonder gebruik te maken van het zebrapad kan dit leiden tot discussies. Een voetganger is namelijk verplicht om gebruik te maken van het zebrapad als dit aanwezig is op minder dan 30 meter. Als er geen oversteekplaats voor voetgangers aanwezig is (of binnen een afstand van 30 meter) mogen voetgangers de rijbaan haaks oversteken. Een voetganger heeft dan wel geen voorrang.

 

Overwegende dat het wel mogelijk is in de Brusselstraat te Ninove in de omgeving van huisnummer 3 en 7 een zebrapad aan te leggen voorzien van trottoirbanden voor personen met een beperking en dit op minstens 15 meter van het kruispunt met de Parklaan;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

In de Brusselstraat te Ninove wordt ter hoogte van huisnummer 3 en 7 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.