GR20160922 Punt 23. Openbare werken - subsidiereglement - toelage voor het uitvoeren van afkoppelingswerken, uit te voeren door eigenaars ingevolge geplande wegenis- en rioleringswerken, voor gesloten bebouwing - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat tijdens wegen- en rioleringswerken afkoppelingswerken op privaat domein moeten uitgevoerd worden waarbij het oppervlaktewater en het afvalwater geleid worden naar een nieuwe regenwaterafvoer en droogweerafvoer;

 

Overwegende dat bij een gesloten bebouwing enkel de voorgevel moet worden afgekoppeld;

 

Overwegende dat historisch gezien sommige dakgoten van verschillende gebouwen in mekaar doorlopen en slechts over één aansluitgoot beschikken;

 

Overwegende dat in het afkoppelingsperspectief elk gebouw afzonderlijk moet afgekoppeld worden en dat hierdoor aanpassingswerken aan de bestaande dakgoten moeten worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat Riopact bij de afkoppelingen geen inpandige werken uitvoert en dat er hierdoor een ongelijkheid ontstaat bij de afkoppelingswerken uit te voeren bij een open bebouwing of halfopen bebouwing;

 

Overwegende dat bij de afkoppelingswerken de kostprijs voor de plaatsing van noodzakelijke afvoerpijpen opgenomen worden in het budget van Riopact en deze eveneens uitgevoerd worden door Riopact;

 

Overwegende dat de aanpassingswerken aan dakgoten niet uitgevoerd worden door Riopact en de aanpassingskosten voor deze aanpassingswerken volledig ten laste zijn van de eigenaar van het bebouw of desgevallend de vereniging van mede-eigenaars;

 

Overwegende dat het billijk zou zijn een toelage te verlenen aan de eigenaars van de gebouwen in een gesloten bebouwing die hun dakgoten moeten aanpassen ingevolge de afkoppelingswerken en dit om te voldoen aan de onderrichtingen van de Vlaamse Milieumaatschappij;

 

Overwegende dat er voor de herstellingswerken aan een dakgoot een groot aanbod en keuze van  materialen is met uiteraard sterk uiteenlopende prijzen en het om deze reden aan te bevelen is om de toelage voor deze aanpassingswerken te beperken tot € 650,00 wat een basisuitrusting mogelijk maakt;

 

Overwegende dat de eigenaar van het gebouw of desgevallende de vereniging van mede-eigenaars een aannemer dakgoothersteller aanduidt om de nodige herstellingswerken uit te voeren en dat de eigenaar van het gebouw of desgevallend de vereniging van mede-eigenaars de exacte kostprijs van deze werken betaalt aan de aannemer waarbij hij nadien een aanvraag voor de toelage, beperkt tot € 650,00, kan indienen bij de stad Ninove; 

 

Overwegende dat de uitbetaling van de toelage kan geschieden na beslissing van het college van burgemeester en schepenen op voorlegging van de factuur van de aannemer die de aanpassingswerken heeft uitgevoerd en op voorlegging van het betalingsbewijs van deze factuur;

 

Overwegende dat voor de betaling van deze toelage in de meerjarenplanning 2014-2019 AR 649100, BI 031000 en actie 4/3/2/5 (Ninove neemt de nodige maatregelen om hemelwater en oppervlaktewater te beheersen);

 

Besluit:

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

De toekenning van een toelage voor aanpassingswerken aan een dakgoot bij gesloten bebouwing ingevolge afkoppelingswerken bij wegen- en rioleringswerken wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op het bedrag van de bewezen kosten met een maximum € 650,00 per gebouw.

 

Artikel 3

De aanpassingswerken aan de dakgoot worden uitgevoerd door een aannemer dakgoothersteller die vrij te kiezen is door de eigenaar van het gebouw of desgevallend de vereniging van mede-eigenaars.

 

Artikel 4

De toelage wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen toegekend op voorlegging van een afschrift van de factuur van de aannemer die de aanpassingswerken aan de dakgoot heeft uitgevoerd en het betalingsbewijs van de factuur.

De toelagen kan tot maximum 1 jaar na datum van de factuur aangevraagd worden.

 

Artikel 5

De toelage kan aangevraagd worden door de eigenaar van het gebouw of desgevallend de vereniging van mede-eigenaars.

 

Artikel 6

Kredieten voor deze toelage zullen voorzien worden onder AR 649100, BI 031000 en actie 4/3/2/6 (Ninove neemt de nodige maatregelen om hemelwater en oppervlaktewater te beheersen ).