GR20160623 punt 7: Sociale zaken - vergoedingsmodaliteiten gelegenheidsmedewerkers - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van de stad waarbinnen als beleidsdoelstelling 1/10 werd gekozen 'Vrijwilligers werken in Ninove mee aan projecten en evenementen' en als actieplan 1/10/1 'Ninove ontwikkelt een degelijk vrijwilligersbeleid' met als acties:

  • 1/10/1/1: Een handvest opstellen m.b.t. vrijwilligerswerk
  • 1/10/1/2: Een vrijwilligersvacaturebank uitwerken
  • 1/10/1/3: De diensten informeren over en aanmoedigen tot het werken met vrijwilligers
  • 1/10/1/6: Via het OCMW een halftijdse vrijwilligerscoördinator aanstellen voor stad en OCMW samen;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW met actieplan 2.3.3. 'Voeren van een proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke spelers in onze maatschappij' en actie 2.3.3.1. 'Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk';

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 april 2007 houdende de kennisname van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en goedkeuring informatienota en vergoeding;

Gelet op de collegebeslissing van 20 september 2007 houdende de oprichting van een loket verzekering vrijwilligerswerk binnen de dienst cultuur;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 waarbij het werken met vrijwilligers en hun onkostenvergoeding voor de dienst cultuur werd goedgekeurd;

Gelet op het gunstig advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 3 juni 2016;

Overwegende dat stad en OCMW een onderscheid maken tussen vrijwilliger en gelegenheidsmedewerker;

Overwegende dat gelegenheidswerker als volgt gedefinieerd wordt:

"Een gelegenheidsmedewerker is een vrijwilliger die instaat voor de uitvoering van een tijdelijke, specifieke, welomschreven activiteit ter ondersteuning van een stadsdienst."

Overwegende dat een gelegenheidsmedewerker een forfaitaire vergoeding krijgt die maximum de wettelijk toegelaten vrijwilligersvergoeding bedraagt;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen en/of het Vast Bureau een beslissing neemt in het bedrag dat betaald wordt aan een gelegenheidsmedewerker afhankelijk van de aard en duur van hun activiteiten;

Overwegende dat de vergoedingen voor gelegenheidsmedewerkers niet cumuleerbaar zijn met de vergoedingen van vrijwilligers;

Overwegende dat er binnen het meerjarenplan 2014-2019 van de stad jaarlijks een bedrag voorzien wordt voor de uitbetaling van forfaitaire vergoedingen aan gelegenheidsmedewerkers;

Overwegende dat er binnen het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW een jaarlijks bedrag voorzien wordt voor de uitbetaling van de forfaitaire vergoedingen aan gelegenheidsmedewerkers;

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

De uitbetaling van een forfaitaire vergoeding aan gelegenheidsmedewerkers van stad en OCMW die bepaald wordt door het College van Burgemeester en Schepenen en/of het Vast Bureau wordt goedgekeurd.