GR20160623 punt 6: Sociale zaken - vergoedingsmodaliteiten vrijwilligers - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van de stad waarbinnen als beleidsdoelstelling 1/10 werd gekozen 'Vrijwilligers werken in Ninove mee aan projecten en evenementen' en als actieplan 1/10/1 'Ninove ontwikkelt een degelijk vrijwilligersbeleid' met als acties:

  • 1/10/1/1: Een handvest opstellen m.b.t. vrijwilligerswerk
  • 1/10/1/2: Een vrijwilligersvacaturebank uitwerken
  • 1/10/1/3: De diensten informeren over en aanmoedigen tot het werken met vrijwilligers
  • 1/10/1/6: Via het OCMW een halftijdse vrijwilligerscoördinator aanstellen voor stad en OCMW samen;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW met actieplan 2.3.3. 'Voeren van een proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke spelers in onze maatschappij' en actie 2.3.3.1. 'Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk';

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 april 2007 houdende de kennisname van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en goedkeuring informatienota en vergoeding;

Gelet op de collegebeslissing van 20 september 2007 houdende de oprichting van een loket verzekering vrijwilligerswerk binnen de dienst cultuur;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 waarbij het werken met vrijwilligers en hun onkostenvergoeding voor de dienst cultuur werd goedgekeurd;

Gelet op het gunstig advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 3 juni 2016;

Overwegende dat vrijwilligerswerk als volgt gedefinieerd wordt:

Vrijwilligerswerk is elke activiteit:

  • die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht
  • door een natuurlijk persoon
  • voor één of meerdere personen, voor een groep, een organisatie of voor de samenleving als geheel
  • georganiseerd binnen een organisatie
  • ter ondersteuning van de dagelijkse werking van de diensten van de organisatie
  • die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, en dienstencontract of een statutaire aanstelling;

Overwegende dat de vrijwilligers een forfaitaire vergoeding krijgen voor hun vrijwilligerswerk. Deze vergoeding bedraagt een vast niet-geïndexeerd bedrag van 2 euro per keer vrijwilligen. Deze forfaitaire vergoeding geldt pas vanaf minstens 10 keer vrijwilligen per kalenderjaar. Het kalenderjaar loopt vanaf 01/01 tot en met 31/12. Deze regeling gaat in vanaf 01 januari 2017;

Overwegende dat de vrijwilligers supplementair een vervoersonkostenvergoeding kunnen krijgen als zij zich in het kader van hun vrijwilligerswerk en in opdracht van de dienst met hun eigen voertuig moeten verplaatsen. Omdat deze vrijwilligers ook de forfaitaire vergoeding ontvangen voor deze activiteiten, krijgen ze hiervoor de wettelijke kilometervergoeding voor de gereden kilometers verminderd met de eerste 5 kilometer.

Overwegende dat de praktische uitwerking rond de betaling van de vergoedingen aan vrijwilligers uitgewerkt wordt in het najaar 2016;

Overwegende dat er binnen het meerjarenplan 2014-2019 van de stad jaarlijks een bedrag voorzien wordt voor de uitbetaling van forfaitaire vergoedingen en vervoersonkosten aan vrijwilligers;

Overwegende dat er binnen het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW jaarlijks bedrag voorzien wordt voor de uitbetaling van forfaitaire vergoedingen en vervoersonkosten aan vrijwilligers;

gelet op het visum van de financieel beheerder dat niet wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het vast niet-geïndexeerd bedrag van 2 euro per keer vrijwilligen als forfaitaire vergoeding wordt goedgekeurd. Deze forfaitaire vergoeding geldt pas vanaf minstens 10 keer vrijwilligen per kalenderjaar.  Het kalenderjaar loopt vanaf 01/01 tot en met 31/12.  Deze regeling gaat in vanaf 01 januari 2017.

Artikel 2

Het toekennen van een supplementaire vergoeding voor vervoersonkosten aan vrijwilligers die zich in het kader van hun vrijwilligerswerk en in opdracht van de dienst met hun eigen voertuig moeten verplaatsen, wordt goedgekeurd. Omdat deze vrijwilligers ook de forfaitaire vergoeding ontvangen voor deze activiteiten, krijgen ze hiervoor de wettelijke kilometervergoeding voor de gereden kilometers verminderd met de eerste 5 kilometer.