GR20160623 punt 5: Sociale zaken - opstart vrijwilligersloket - goedkeuring (daum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van de stad waarbinnen als beleidsdoelstelling 1/10 werd gekozen 'Vrijwilligers werken in Ninove mee aan projecten en evenementen' en als actieplan 1/10/1 'Ninove ontwikkelt een degelijk vrijwilligersbeleid' met als acties:

  • 1/10/1/1: Een handvest opstellen m.b.t. vrijwilligerswerk
  • 1/10/1/2: Een vrijwilligersvacaturebank uitwerken
  • 1/10/1/3: De diensten informeren over en aanmoedigen tot het werken met vrijwilligers
  • 1/10/1/6: Via het OCMW een halftijdse vrijwilligerscoördinator aanstellen voor stad en OCMW samen;

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW met actieplan 2.3.3. 'Voeren van een proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke spelers in onze maatschappij' en actie 2.3.3.1. 'Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk';

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 april 2007 houdende de kennisname van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en goedkeuring informatienota en vergoeding;

Gelet op de collegebeslissing van 20 september 2007 houdende de oprichting van een loket verzekering vrijwilligerswerk binnen de dienst cultuur;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 waarbij het werken met vrijwilligers en hun onkostenvergoeding voor de dienst cultuur werd goedgekeurd;

Gelet op het gunstig advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 3 juni 2016;

Overwegende dat er reeds een projectmedewerker armoedebestrijding en gelijke kansen aangesteld is voor stad en OCMW die halftijds werkt aan de uitvoering van een degelijk vrijwilligersbeleid;

Overwegende dat er door deze projectmedewerker vanaf 01 september 2016 een 'vrijwilligersloket' opgestart wordt dat overkoepelend is voor alle vrijwilligers van stad en OCMW. Dit wordt het centraal aanmeldingspunt voor vraag en aanbod van vrijwilligers, een informatie- en doorverwijzingspunt voor kandidaat vrijwilligers van stad en OCMW;

Overwegende dat dit vrijwilligersloket fysiek te vinden is in het Sociaal Huis en verder uitgewerkt wordt door de projectmedewerker voor armoedebestrijding en gelijke kansen die we vanaf nu 'coördinator vrijwilligersloket' noemen;

Gelet op het document vrijwilligersbeleid waarin de visie over het vrijwilligersloket uitgeschreven is;

Gelet op het registratieformulier waarin gegevens van een kandidaat vrijwilliger opgenomen worden om aan de hand hiervan de persoon door te verwijzen naar een geschikte dienst;

Gelet op de huidige informatienota met de rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger;

Overwegende dat het wenselijk is dat deze documenten uniform gebruikt worden door alle stads- en OCMW diensten die werken met vrijwilligers. Een kopie van deze documenten wordt centraal  bewaard door de coördinator van het vrijwilligersloket;

Overwegende dat de coördinator van het vrijwilligersloket een databank bewaart met alle gegevens van de vrijwilligers van stad en OCMW;

Overwegende dat vrijwilligers een forfaitaire vergoeding krijgen afhankelijk van het aantal keer dat ze vrijwilligen of de aard en inhoud van het vrijwilligerswerk. Eventueel kan deze vergoeding gecombineerd worden met een vervoersonkostenvergoeding. Deze vergoedingen worden gedetailleerd omschreven in de beslissing van de vergoedingsmodaliteiten voor vrijwilligers en de beslissing van de vergoedingsmodaliteiten voor de gelegenheidsmedewerkers die samen met deze beslissing voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst, het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad en de OCMW-raad;

Overwegende dat de coördinator van het vrijwilligersloket in samenwerking met de verschillende diensten tijdens de week van de vrijwilliger één of meerdere activiteiten organiseert om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Deze activiteiten kunnen creatief, recreatief of vormend zijn. Occasioneel kan er buiten deze week ook iets extra aangeboden worden;

Overwegende dat er binnen het meerjarenplan 2014-2019 van de stad een jaarlijks bedrag voorzien wordt voor de organisatie van activiteiten voor de vrijwilligers van de stad;  

Overwegende dat er binnen het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW een jaarlijks bedrag voorzien wordt voor de organisatie van activiteiten voor de vrijwilligers van het OCMW;  

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het opstarten van een vrijwilligersloket vanaf 01 september 2016 met als coördinator de projectmedewerker armoedebestrijding en gelijke kansen wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De huidige informatienota wordt goedgekeurd.