GR20160623 punt 19: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement - wijziging (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

Gelet op de wet van 19 september 1974 tot regeling tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur;

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in stedelijk onderwijs moeten, geïnformeerd worden over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs ruimte moet laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 juni 2016 waarbij het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de scholengemeenschap GeNi werd goedgekeurd;

Gelet op het verslag van de personeelsvergadering van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen van 12 mei 2016 waarin voorgesteld wordt om de schooluren van woensdag in de vestigingsplaats Seringen te wijzigen vanaf het schooljaar 2016/2017;

Overwegende dat de in de bijlagen 1 en 2 van het bestaande arbeidsreglement vermelde openingsuren en rustpauzes en middagpauze van de vestigingsplaats Parklaan van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen niet overeenstemmen met de werkelijkheid;

Overwegende dat de bijlage 1 'Openingsuren van de school' en de bijlage 2 'Rustpauzes en middagpauze' van het bestaande arbeidsreglement moeten aangepast worden;

Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs Ninove van 9 juni 2016;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De bijlage 1 'Openingsuren van de school' en de bijlage 2 'Rustpauzes en middagpauze' van het bestaande arbeidsreglement van het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Scholen van de scholengemeenschap GeNi, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 juni 2016, worden gewijzigd.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit en van de gewijzigde bijlagen 1 en 2 van het arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi: de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Parklaan- Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt – Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt, en de Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit en van de gewijzigde bijlagen 1 en 2 van het arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Regionale Directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.