GR20160623 punt 17: Mobiliteit - Appelterre- Joannes-Baptist Van Langenhaeckestraat - aanleg zebrapad voorzien van trottoirbanden voor personen met een beperking - stadswegen (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat de heer Lieven Meert, schepen van Jeugd  op 24 maart 2016 via e-mailbericht  de mobiliteitsdienst op de hoogte bracht dat overstekende kinderen van de stedelijke basisschool De Oogappel geen gebruik maken van het huidige zebrapad welke gelegen is in de Joannes-Baptist Van Langenhaeckestraat te Appelterre;

Overwegende dat de kinderen en ouders er geen gebruik van maken gezien zij bij het oversteken op een voetpad komen dat te smal is om met twee personen naast elkaar te bewandelen waardoor zij zich op de rijbaan dienen te begeven;

Overwegende dat het voorstel is een zebrapad aan te leggen iets verderop  in de Joannes- Baptist Van Langenhaeckestraat te Appelterre ter hoogte van de parking  (Joannes-Baptist Van Langenhaestraat – Appelterre-Dorp);

Overwegende dat er aan de zijde van de kerk een voetpad ligt welke voldoende breed is en welke aansluit op de parking;

Overwegende dat het wenselijk is om op deze locatie (zie detailplan) een extra zebrapad te voorzien, voorzien van trottoirbanden voor personen met een beperking;

Overwegende dat kinderen en ouders door deze aanleg op een veilige wijze kunnen oversteken;

Overwegende dat de aansluiting naar de parking toe (locatie waar het tabaksplantertje staat) ook aangepast kan worden, zodat voetgangers de parking op een veilige wijze kunnen bereiken;

Overwegende dat de huidige oversteekplaats behouden kan blijven, gezien deze nog gebruikt wordt door kinderen, ouders die via het baantje komen van Appelterre-Dorp naar de stedelijke Basisschool De Oogappel gaan;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In de Joannes-Bapist Van Langenhaeckestraat te Appelterre wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voorzien van trottoirbanden voor personen met een beperking.

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.