GR20160623 punt 16: Mobiliteit - Appelterre - Voorde: N45 snelheidsbeperking 70km/u-90km/u: goedkeuren voorstel Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (daum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6,§ 1, X;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 3, 7 en 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd en inzonderheid door het Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van aanvullende reglementen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken;

Gelet op de dienstorder MOW/AWV/2016/2 – snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom;

Overwegende dat de N45 op grondgebied Geraardsbergen en Ninove tussen de gewestwegen N8 en N460 een gewestweg is;

Overwegende dat bedoeld wegsegment van de N45 gecategoriseerd is als secundaire weg 2;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2015 waarbij kennis werd genomen van het schrijven van 15 maart 2016 en van 10 mei 2016 van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen aangaande het in voege treden van het nieuw Vlaams verkeersreglement vanaf 1 januari 2017 en heeft geen opmerkingen om op de N45, tussen de gemeentegrens met Geraardsbergen en N8, een snelheidsbeperking van 90 km/u toe te laten;

Overwegende dat bedoeld wegsegment geen bebouwde kernen doorkruist;

Overwegende dat er quasi geen bebouwing aanwezig is;

Overwegende de afwezigheid van botsonvriendelijke obstakels op minder dan 2 meter van de rijbaan;

Overwegende dat het fietspad aan de zuidzijde met een grasberm gescheiden is van de rijweg;

Overwegende dat het fietspad aan de noordzijde weliswaar aanliggend is, wel met een breedte van ca. 1,75m;

Overwegende het relatief zeer beperkt aantal fietsers op dit wegsegment;

Overwegende het beperkte aantal kruispunten;

Overwegende dat de afstand tussen de gewestwegen N8 en N460 ca. 3,7 km bedraagt;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad geeft gunstig advies over het voorstel van Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer om op het grondgebied van Ninove, op de gewestweg N45 de snelheid te beperken tot 90 km/u tussen de N8 en de gemeentegrens met Geraardsbergen, behoudens in nadering van lichtengeregelde kruispunten en in nadering van de kruispunten met de N8 en de N460, waar 200m vooraf de snelheid beperkt wordt tot 70 km/u.

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.