GR20160623 punt 15: Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - project Aquafin NIV 3005 - erosieproject - goedkeuring akte uitwinningsvergoeding Wouter Cosijns, akte voor een ondergrondse innemi

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten;

Overwegende dat in het kader van de wegen- en rioleringswerken aan de Pollarebaan een aantal grondinnemingen moeten gerealiseerd worden om afkoppelingen van een aantal inlaten van hoger gelegen grachten aan de zuidkant van de Pollarebaan te kunnen realiseren omdat zich in het verleden meerdere malen wateroverlastproblemen voordeden als gevolg van de afstroom van het regenwater van de akkers;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de ontwerpteksten van koopovereenkomsten, de vestiging van erfdienstbaarheden, terreinbeschrijvingen en de afstand van pacht voor de in de tabel van de grondinnemingen opgenomen percelen werden goedgekeurd evenals de raming van de kostprijs van de grondinnemingen;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij werd beslist het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Haaltert te belasten met het verlijden van de notariële akten;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 maart 2016 waarbij onderstaande onteigeningsakten met inbegrip van de vestiging van erfdienstbaarheden betreffende erosie bestrijdende werken uit te voeren in het kader van het dossier van de wegen- en rioleringswerken Pollarebaan en Pollarestraat te Pollare en Ninove werden goedgekeurd:

 

Eigenaar en innemingen

 

 

Vergoeding

 

1.Marc Oosterlinck en Vera Muylaert, Nekkersput 65 te 9401 Pollare

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 28,12 m² te nemen in het perceel te Pollare, 8e afdeling, sectie B, nummers 1557/D en 1553/M2.

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 87,52

 

 

 

2.Etienne Vernis en Annie De Duffeleer, Pollarebaan 14 te 9401 Pollare

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 12,51 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend, 8e afdeling, sectie B, nummer 1557/B2.

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 38,94

 

 

3.Louis Vanderhaegen en Simonne Lievens, Pollarebaan 16 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 5.05 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend, sectie B nummer 1557/C2.

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 15,72

 

 

4. André Mertens en Jeanne Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 15,84 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend sectie B, nummer 1557/L

 

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 49,30

 

5.Wouter Cosijns, Neuringen 116/A

 

-Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 1.666,81 m² in het perceel kadastraal gekend, Ninove, 2e afdeling, sectie B nummer 1556/A en 8e afdeling, Pollare, sectie A nummer 718/B

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 8.300,75

 

 

6.Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 156,95 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend sectie B, nummer 1556/2A

 

 

Vergoeding voor inneming en vestiging van erfdienstbaarheid:

 

€ 1.168,85

 

Totaal van de vergoedingen

 

 

€ 9.661,08

 

Overwegende dat de akte voor een ondergrondse inneming op naam van mevrouw Jeanne De Cooman (overleden op 18/03/2015), de akte voor afstand van pacht op naam van de heer Herman De Jonghe, de akte voor de uitwinningsvergoeding op naam van Wouter Cosijns en de pachtvergoeding op naam van Herman De Jonghe in voornoemd pakket dat door de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2016 werd goedgekeurd, niet zijn opgenomen;

Gelet op de e-mail van 11 mei 2016 van het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer met als bijlage onderstaande akten voor de uitwinningschade op naam van de heer Wouter Cosijns, de akte op naam van de erfgenamen van mevrouw Jeanne De Cooman, zijnde Christiane, Lisette en Marc Van Der Smissen en de akte voor de regeling van de pachtvergoeding op naam van Paul Van Den Berge, gebruiker van de eigendom van mevrouw Eduarda Suenaert die aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd:

 

Persoonlijke gegevens

 

 

Aard vergoeding en bedrag

 

Erfgenamen Jeanne De Cooman:

-Christiane Van Der Smissen, Roe 42 te 9401 Pollare

-Lisette Van Der Smissen, Lijsterstraat 2 te 9470 Denderleeuw

-Marc Van Der Smissen, Stefaan De Jonghestraat 2/0002 te 9300 Aalst

 

 

Ondergrondse inneming, oppervlakte van141,10 m² - perceel grond Pollare, sectie A nummer 744/V

 

Bedrag: 21.323,70 euro

 

De heer Wouter Cosijns, Neuringen 116/A te 9400 Denderwindeke

 

 

Uitwinningsvergoeding voor verlies van teelten op perceel Ninove, sectie B 1556/A en op perceel Pollare, sectie A 718/B.

 

Bedrag: 1.383,45 euro

 

Paul Van Den Berge, Nederwijk 8 te 9400 Ninove

 

 

Pachtvergoeding voor perceel weiland Ninove, sectie B 1556/02A

 

Bedrag: 130,26 euro

 

 

Gelet op de e-mail van 2 juni 2016 van het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer met als bijlage de akte op naam van de vennootschap Patriboistel, Berkenbosdreef 6 te 9830 Sint-Martens-Latem voor een inname in volle grond en vestiging van een erfdienstbaarheid en de afstand van pacht op naam van de heer Herman De Jonghe, pachter van het perceel van de vennootschap Patriboistel, kadastraal gekend onder de 8e afdeling, sectie A nummer 673 D;

 

Persoonlijke gegevens

 

 

Aard vergoeding en bedrag

 

Vennootschap Patriboistel met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem. Vertegenwoordigd door mevrouw Marie Joseph Colle.

 

 

 

 

Inneming in volle eigendom en vestiging van een erfdienstbaarheid, sectie A nummer 673/D

 

Bedrag: € 1.558,74 (inneming)

Bedrag: € 1.746,18 (erfdienstbaarheid)

 

 

De heer Herman De Jonghe, Nekkersput 31 te 9401 Pollare.

 

 

Pachtvergoeding voor perceel te Pollare, sectie A 673 D

 

Bedrag: 415,66 euro

 

Overwegende dat voornoemde vergoedingen voor de uitvoering van de erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan te Ninove en Pollare € 26.557,99 bedragen;

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget van de meerjarenplanning 2014-2019, voor het jaar 2016 onder de investeringsenveloppe WAT 2014/01, actie 4/3/3/2, BI 034100, AR 222007 een bedrag van € 40.000 werd ingeschreven;

Overwegende dat voornoemde uitgaven in diverse aanrekeningen zullen worden uitgevoerd;

Besluit

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De onteigeningsakte en de onteigeningsvergoeding als volgt op naam van de consoorten Van Der Smissen, zijnde de erfgenamen van mevrouw Jeanne De Cooman (†), Pollarebaan 94 te 9401 Pollare, wordt goedgekeurd:

 

Persoonlijke gegevens

 

 

Aard vergoeding en bedrag

 

Erfgenamen Jeanne De Cooman:

-Christiane Van Der Smissen, Roe 42 te 9401 Pollare

-Lisette Van Der Smissen, Lijsterstraat 2 te 9470 Denderleeuw

-Marc Van Der Smissen, Stefaan De Jonghestraat 2/0002 te 9300 Aalst

 

 

Ondergrondse inneming, oppervlakte van141,10 m² gelegen in perceel grond, 8e afdeling, Pollare, sectie A nummer 744/V

 

 

Bedrag: 21.323,70 euro

Artikel 2

De uitwinningsvergoeding (voor het verlies van teelten) voor de heer Wouter Cosijns, Neuringen 116/A te 9400 Denderwindeke ten belope van € 1.383,45 als gevolg van de onteigening in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 1.666,81 m² van zijn eigendom, kadastraal gekend, Ninove, 2e Afdeling, sectie B nummer 1556/A met een oppervlakte van 33 a 20 ca en een perceel land op het kadaster gekend als Ninove, 8e afdeling, Pollare, sectie A, nummer 718/B met een oppervlakte van 57 a 67 ca, wordt goedgekeurd.

In de akte op naam van de heer Wouter Cosijns die door de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2016 werd goedgekeurd werd daartoe onder het punt "prijs en verklaringen – prijs-kwijting" door het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer uit Denderhoutem de volgende clausule opgenomen: "Deze inneming in volle eigendom is gedaan en aanvaard tussen partijen voor en mits de prijs van € 8.300,75 te vermeerderen met de uitwinningsvergoeding ten belope van 1.383,45 euro."

Artikel 3

De pachtvergoeding voor de heer Paul Van der Berge, Nederwijk 8 te 9400 Ninove, gebruiker van het perceel kadastraal gekend, Ninove, 2e afdeling, sectie B nummer 1556/02 A met een oppervlakte van 33 a 20 ca, dat eigendom is mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove, wordt goedgekeurd mits de prijs van € 130,26 euro.

In de onteigeningsakte voor de inneming in volle eigendom op naam van mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove, die door de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2016 reeds werd goedgekeurd werd voor de officialisering van de pachtvergoeding aan de heer Paul Van Den Berge, door het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer uit Denderhoutem in de akte onder de rubriek "Voorwaarden" de volgende clausule ingevoegd: "De stad Ninove verbindt er zich toe een pachtvergoeding te betalen aan de heer Paul Van Den Berge ten belope van 130,26 euro."

Artikel 4

De akte op naam van de vennootschap Patriboistel te 9830 Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door mevrouw Marie Joseph Colle, Berkenbosdreef 6 te 9830 Sint-Martens-Latem voor een inneming in volle eigendom en de vestiging van een erfdienstbaarheid op het perceel kadastraal gekend, sectie A nummer 673/D met een oppervlakte van 3 ha 20 are 23 ca, wordt goedgekeurd mits de prijs van € 3.304,92.

In voornoemde akte werd onder de rubriek "Voorwaarden" de volgende clausule ingevoegd: "de stad Ninove verbindt er zich toe aan de heer Herman De Jonghe een vergoeding te betalen ten belope van € 415,66. Deze pachtvergoeding wordt goedgekeurd.

Artikel 5

Voornoemde vergoedingen voor de uitvoering van de erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan te Ninove en Pollare in totaal ten bedrage van € 26.557,99, worden goedgekeurd.