GR20160623 punt 14: Financiële dienst - kerkfabriek - budgetwijziging 2016/1 - OLV Lichtmis Lieferinge - kennisname (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015 houdende goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge;

Gelet op de beslissing van de kerkraad OLV Lichtmis Lieferinge van 16 maart 2016 waarbij de budgetwijziging 2016/1 werd vastgesteld;

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 12 april 2016;

Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

Overwegende dat de kerkfabriek investeringskredieten verschuift tussen verschillende jaren van het goedgekeurde meerjarenplan;

Besluit:

Artikel 1

Van de budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge wordt akte genomen.

Artikel 2

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wijzigt niet.

Artikel 3

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage is voor kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge bepaald op € 47.849,82.

Artikel 4

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.