GR20160623 punt 13: Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2015 - vaststelling (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provinciesen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de jaarrekening 2015 aan het managementteam werd voorgelegd;

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2015, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens algemeen journaal 2015/51123 en budgettair journaal 2015/62249;

Gelet op de mondelinge toelichting van de heer Paul De Schepper, schepen van financiën, over de verwerking van de vereffening van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove in de jaarrekening 2015 van de stad Ninove tijdens deze gemeenteraadszitting;

Overwegende dat deze mondelinge toelichting zal opgenomen worden in de notulen van de gemeenteraad en na te lezen is in de nota "GR 23/06/2016 – Verduidelijking van de verwerking van de onderlinge vorderingen tussen stad en AGBDN";

Overwegende dat de nota "GR 23/06/2016 – Verduidelijking van de verwerking van de onderlinge vorderingen tussen stad en AGBDN" en de bijhorende overzichtstabel zal opgestuurd worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

Artikel 1

Het ontwerp van de  jaarrekening 2015, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens algemeen journaal 2015/51123 en budgettair journaal 2015/62249 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

7.188.541

     A. Uitgaven

40.792.568

     B. Ontvangsten

47.981.109

 

 

II. Investeringen (B-A)

-5.574.323

     A. Uitgaven

11.070.676

     B. Ontvangsten

5.496.353

 

 

III. Andere (B-A)

-248.887

     A. Uitgaven

257.937

          1. Aflossingen financiële schulden

257.937

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

9.050

          1. Op te nemen leningen en leasingen

9.050

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

1.365.331

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

13.210.134

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

14.575.465

 

 

VII. Bestemde gelden

11.250

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

14.564.215

 

IX. Financiering op korte termijn

 

 

X. Saldo

14.564.215

 

Artikel 3

De balans wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

ACTIVA

 

I. Vlottende activa

18.141.980

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen

12.791.634

   B. Vorderingen op korte termijn

5.350.346

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

2.626.035

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

2.724.311

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

 

   D. Overlopende rekeningen van het actief

 

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 
  

II. Vaste activa

135.136.114

   A. Vorderingen op lange termijn

 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

 

   B. Financiële vaste activa

37.861.249

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen

 

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

37.841.409

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

 

      4. OCMW-verenigingen

 

      5. Andere financiële vaste activa

19.840

   C. Materiële vaste activa

95.382.855

      1. Gemeenschapsgoederen

72.776.932

         a. Terreinen en gebouwen

36.743.423

         b. Wegen en overige infrastructuur

29.935.610

         c. Installaties, machines en uitrusting

460.902

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

818.614

         e. Leasing en soortgelijke rechten

4.793.064

         f. Erfgoed

25.320

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

18.655.888

         a. Terreinen en gebouwen

18.457.528

         b. Installaties, machines en uitrusting

124.097

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

74.263

         d. Leasing en soortgelijke rechten

 

      3. Overige materiële vaste activa

3.950.034

         a. Terreinen en gebouwen

3.937.669

         b. Roerende goederen

12.365

   D. Immateriële vaste activa

1.892.010

  

TOTAAL ACTIVA

153.278.094

  

PASSIVA

 

I. Schulden

12.043.868

   A. Schulden op korte termijn

4.786.314

      1. Schulden uit ruiltransacties

2.692.963

         a. voorzieningen voor risico's en kosten

959.488

         b. financiële schulden

123

         c. diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

1.733.352

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

1.833.040

      3. Overlopende rekeningen van het passief

 

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

260.312

   B. Schulden op lange termijn

7.257.554

      1. Schulden uit ruiltransacties

7.246.304

         a. voorzieningen voor risico's en kosten

4.003.614

         b. financiële schulden

3.242.690

         c. diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

11.250

  

II. Netto-actief

141.234.226

  

TOTAAL PASSIVA

153.278.094

Artikel 4

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

Artikel 5

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.