GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2012 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012, gewijzigd bij het besluit van 28 februari 2013, betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten toepassen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provinciesen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat dat de schema's van de jaarrekening voor de ondernemingsboekhouding moeten worden opgemaakt op basis van een rekeningenstelsel en een indeling die beantwoorden aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten (het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel);

Overwegende dat hogervermelde schema's rechtstreeks vanuit de registraties in de BBC-boekhouding kunnen worden opgebouwd op basis van een concordantietabel;

Overwegende dat overeenkomstig het Belgisch boekhoudrecht de autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard als een onderneming worden beschouwd en dat deze "overheidsondernemingen" dan ook een aantal bepalingen moeten volgen van de vennootschapsboekhouding voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en de opmaak van het jaarverslag;

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf de Kleine Dender voldoet aan de criteria van de kleine vennootschappen en bijgevolg de jaarrekening volgens het verkort schema voor de ondernemingen dient neer te leggen en te publiceren bij de balanscentrale;

Gelet op het verslag van 30 mei 2016 van de commissaris, VGD Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap cvba, Spinnerijstraat 12 te 9240 Zele;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, zwembad de Kleine Dender", van 30 mei 2016, houdende vaststelling van de jaarrekening en het boekhoudkundig resultaat 2015;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout)
6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

Artikel 1

De jaarrekening 2015 van het AGB Ninove wordt goedgekeurd. Dit bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota volgens algemeen journaal 2015/1750 en budgettair journaal 2015/3158.

Artikel 2

De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I           Exploitatiebudget (B-A)

98.948

A      Uitgaven

1.148.699

 

 

B      Ontvangsten

1.247.647

1.aBelastingen en boetes

 

1.aAlgemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

1.a            Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

2                 Overige

1.247.647

 

 

II          Investeringsbudget (B-A)

 

A      Uitgaven

16.488

B      Ontvangsten

16.488

 

 

III        Andere (B-A)

-34.929

A      Uitgaven

34.929

1                 Aflossingen financiële schulden

34.929

a Periodieke aflossingen

34.929

b Niet-periodieke aflossingen

 

2                 Toegestane leningen

 

3                 Overige transacties

 

 

 

B      Ontvangsten

 

1                 Op te nemen leningen en leasings

 

2                 Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

 

a Periodieke terugvorderingen

 

b Niet-periodieke terugvorderingen

 

3                 Overige transacties

 

 

 

IV         Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

64.018

 

 

V          Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

127.880

 

 

VI         Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

191.898

 

 

VII       Bestemde gelden (toestand op 31 december)

 

A      Bestemde gelden voor exploitatie

 

B      Bestemde gelden voor investeringen

 

C      Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII     Resultaat op kasbasis (VI-VII)

191.898

 

Artikel 3

 

De balans wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

ACTIVA

I           Vlottende activa

303.402

A     Liquide middelen en geldbeleggingen

263.916

B     Vorderingen op korte termijn

37.509

1    Vorderingen uit ruiltransacties

27.600

2    Vorderingen uit niet-ruiltransacties

9.908

C     Voorraden en bestellingen in uitvoering

 

D     Overlopende rekeningen van het actief

1.977

E     Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 

 

 

II          Vaste activa

404.500

A     Vorderingen op lange termijn

 

1    Vorderingen uit ruiltransacties

 

2    Vorderingen uit niet-ruiltransacties

 

B     Financiële vaste activa

 

1    Extern verzelfstandigde agentschappen

 

2    Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

 

3    Publiek-private samenwerkingsverbanden

 

4    OCMW-verenigingen

 

5    Andere financiële vaste activa

 

C     Materiële vaste activa

404.500

1    Gemeenschapsgoederen

 

a Terreinen en gebouwen

 

b Wegen en overige infrastructuur

 

c Installaties, machines en uitrusting

 

d Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal

 

e Leasing en soortgelijke rechten

 

f Erfgoed

 

2    Bedrijfsmatige materiële vaste activa

404.500

a Terreinen en gebouwen

 

b Installaties, machines en uitrusting

404.238

c Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal

262

d Leasing en soortgelijke

 

3    Overige materiële vaste activa

 

a Terreinen en gebouwen

 

b Roerende goederen

 

D     Immateriële vaste activa

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

707.902

 

PASSIVA

I           Schulden

512.296

A     Schulden op korte termijn

218.618

1    Schulden uit ruiltransacties

180.670

a Voorzieningen voor risico's en kosten

71.143

b Financiële schulden

 

c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

109.527

2    Schulden uit niet-ruiltransacties

 

3    Overlopende rekeningen van het passief

432

4    Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

37.515

B     Schulden op lange termijn

293.678

1    Schulden uit ruiltransacties

293.678

a Voorzieningen voor risico's en kosten

 

  1. 1.         Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

 

  1. 2.         Overige risico's en kosten

 

b Financiële schulden

293.678

c Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

 

2    Schulden uit niet-ruiltransacties

 

 

 

II          Netto actief

195.606

 

 

TOTAAL PASSIVA

707.902

 

Artikel 4

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het AGB De kleine Dender en aan de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.