GR20160623 punt 10: Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2015 - kennisname (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provinciesen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2016;

Overwegende dat een kopie van dit besluit binnen de 20 dagen na de zitting gelijktijdig werd verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur overeenkomstig artikel 254 van het OCMW-decreet;

Overwegende dat de jaarrekening wordt overgemaakt aan de gemeenteraad ten einde zijn opmerkingen te formuleren en aan de provinciegouverneur ter goedkeuring overeenkomstig artikel 174 van het OCMW-decreet;

Overwegende dat de eventuele opmerkingen moeten worden verstuurd aan de provinciegouverneur binnen een termijn van 50 dagen na verzending van het afschrift van de vastgestelde jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt kennisgenomen van de jaarrekening 2015 van het OCMW, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota volgens algemeen journaal 2015/22500 en budgettair journaal 2015/52796.

Artikel 2

Er wordt kennisgenomen van de liquiditeitenrekening zoals hierna vermeld in euro:

I           Exploitatiebudget (B-A)

1.822.793

A      Uitgaven

16.604.628

 

 

B      Ontvangsten

18.427.421

1.aBelastingen en boetes

 

1.b         Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.511.152

1.c            Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

2                 Overige

11.916.269

 

 

II          Investeringsbudget (B-A)

-283.467

A      Uitgaven

347.213

B      Ontvangsten

63.746

 

 

III        Andere (B-A)

-549.590

A      Uitgaven

549.587

1                 Aflossingen financiële schulden

549.587

a Periodieke aflossingen

549.587

b Niet-periodieke aflossingen

 

2                 Toegestane leningen

 

3                 Overige transacties

 

 

 

B      Ontvangsten

-3

1                 Op te nemen leningen en leasings

 

2                 Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

 

a Periodieke terugvorderingen

 

b Niet-periodieke terugvorderingen

 

3                 Overige transacties

-3

 

 

IV         Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

989.736

 

 

V          Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.896.695

 

 

VI         Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.886.431

 

 

VII       Bestemde gelden (toestand op 31 december)

777.727

A      Bestemde gelden voor exploitatie

 

B      Bestemde gelden voor investeringen

777.727

C      Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII     Resultaat op kasbasis (VI-VII)

4.108.705

 

Artikel 3

Er wordt kennisgenomen van de balans zoals hierna vermeld in euro:

ACTIVA

I           Vlottende activa

6.595.537

A     Liquide middelen en geldbeleggingen

4.601.352

B     Vorderingen op korte termijn

1.953.380

1    Vorderingen uit ruiltransacties

890.169

2    Vorderingen uit niet-ruiltransacties

1.063.211

C     Voorraden en bestellingen in uitvoering

5.218

D     Overlopende rekeningen van het actief

 

E     Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

35.587

 

 

II          Vaste activa

23.218.922

A     Vorderingen op lange termijn

33.030

1    Vorderingen uit ruiltransacties

328

2    Vorderingen uit niet-ruiltransacties

32.701

B     Financiële vaste activa

8.712

1    Extern verzelfstandigde agentschappen

 

2    Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

25

3    Publiek-private samenwerkingsverbanden

1.512

4    OCMW-verenigingen

7.175

5    Andere financiële vaste activa

 

C     Materiële vaste activa

23.160.303

1    Gemeenschapsgoederen

21.466.633

a Terreinen en gebouwen

6.568.989

b Wegen en overige infrastructuur

 

c Installaties, machines en uitrusting

344.204

d Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal

176.191

e Leasing en soortgelijke rechten

14.377.249

f Erfgoed

 

2    Bedrijfsmatige materiële vaste activa

 

a Terreinen en gebouwen

 

b Installaties, machines en uitrusting

 

c Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal

 

d Leasing en soortgelijke

 

3    Overige materiële vaste activa

1.693.670

a Terreinen en gebouwen

1.693.670

b Roerende goederen

 

D     Immateriële vaste activa

16.877

 

 

TOTAAL ACTIVA

29.814.459

 

PASSIVA

I           Schulden

22.709.410

A     Schulden op korte termijn

2.921.598

1    Schulden uit ruiltransacties

1.924.559

a Voorzieningen voor risico's en kosten

544.351

b Financiële schulden

 

c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

1.380.208

2    Schulden uit niet-ruiltransacties

309.715

3    Overlopende rekeningen van het passief

133.144

4    Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

554.181

B     Schulden op lange termijn

19.787.812

1    Schulden uit ruiltransacties

18.218.772

a Voorzieningen voor risico's en kosten

650.591

  1. 1.         Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

394.305

  1. 2.         Overige risico's en kosten

256.286

b Financiële schulden

17.568.181

c Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

 

2    Schulden uit niet-ruiltransacties

1.569.040

 

 

II          Netto actief

7.105.049

 

 

TOTAAL PASSIVA

29.814.459

Artikel 4

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.