GR20160623 AP10: Interpellatie van raadslid Werner Somers over de onrechtmatige inlijving van de particuliere grond bij het openbaar domein naar aanleiding van de wegenwerken in de Bosstraat te Aspelare

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

"In 2009 en 2010 werden in de Bosstraat te Aspelare wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. Een van de ,takken' van de Bosstraat („chemin n° 11" van de Atlas der Buurtwegen met een wettelijke breedte van 4 m) loopt dood ter hoogte van de Bonteveldweg („sentiers" of voetwegen nrs. 33 en 68 van de Atlas der Buurtwegen met een wettelijke breedte van respectievelijk 1,5 m en 1 m). In het verlengde van voetweg nr. 33 loopt „sentier" of voetweg nr. 69 (in de Atlas der Buurtwegen „Daelweg" genoemd) met een wettelijke breedte van 1 m.

Het desbetreffende gedeelte van de Bosstraat eindigt ter hoogte van de scheiding tussen de percelen B 336 h en B 338 g (respectievelijk Bonteveldweg 3 en Bosstraat 2). Dat blijkt ook uit het kadastraal percelenplan.

In plaats van enkel de Bosstraat zelf binnen haar wettelijke begrenzing van een nieuw asfaltwegdek te voorzien, werd evenwel ook een grote oppervlakte voorbij het uiteinde van deze ,tak' van de Bosstraat ter hoogte van de genoemde perceelsgrens geasfalteerd. De bestaande grenzen van het openbaar domein werden met andere woorden niet geëerbiedigd. Ook de straatgoten tussen het einde van de Bosstraat en voetweg nr. 33 zijn op particuliere grond aangelegd. Nog anders gezegd: de Bosstraat werd onrechtmatig verbreed en verlengd (zonder daarvoor de geëigende  procedure te volgen). Dit alles is goed te zien op onderstaande foto.

De blauwe lijnen geven het tracé van de voetwegen nrs. 69 en 33 weer (waarvan de ondergrond of ,wegzate' particuliere eigendom is). Dit zijn openbare wegen. De oranje lijnen geven de grenzen van perceel B 336 h aan, de groene lijnen de grenzen van perceel B 332 a en de rode lijnen de grenzen van perceel B 336 e. Een gedeelte van deze eigendommen werd dus onrechtmatig ingelijfd bij het openbaar domein ten gevolge van de uitgevoerde wegen- en rioleringswerken.

Links van voetweg nr. 33 is op de foto een hek te zien dat de toegang vormt tot de achterzijde van perceel B 336 p, waarvan thans enkel de aan de Daalstraat gelegen voorzijde bebouwd is. Door de eigenaar van dit perceel werd een verkavelingsaanvraag ingediend om ook aan de achterzijde de bouw van een woning mogelijk te maken. Het perceel in kwestie is enkel gelegen aan voetweg nr. 33, die zoals gezegd slechts een wettelijke breedte van 1,5 meter heeft en dus enkel geschikt is voor gebruik door voetgangers en fietsers. Het is onmogelijk om zich met een auto via deze voetweg rechtstreeks vanaf perceel B 336 p naar de Bosstraat te begeven zonder – in casu drie verschillende – particuliere eigendommen te kruisen. Door de wijze waarop de wegenwerken in de Bosstraat zijn uitgevoerd, lijkt het evenwel alsof dit perceel rechtstreeks op de Bosstraat uitkomt (en zo wordt het in de verkavelingsaanvraag ten onrechte ook voorgesteld). 

Op een en ander werd door enkele belanghebbenden gewezen tijdens het openbaar onderzoek over de verkavelingsaanvraag. Het College van burgemeester en schepenen nam hierover echter het volgende standpunt in: „De stedelijke dienst openbare werken heeft dit argument onderzocht en volgend antwoord geformuleerd. Bij de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken (sept. 2009 - sept. 2010) in de Bonteveldweg werden beheersdaden en uitvoerinsgdaden gesteld door de stad. Er werd toen geen enkel bezwaar ingediend. Ook perceel 336E neemt toegang via dezelfde weg als de toegang tot de geplande verkaveling (perceel 336P). De Bonteveldweg staat ingeschreven in de atlas der buurtwegen (nr. 11) met een wettelijke breedte van 4m tot de aansluiting met de voetwegen. Op het einde van de Bonteveldweg komen 3 voetwegen samen; nrs. 33 en 69 met een wettelijke breedte van 1,5 m en nr. 68 met een wettelijke breedte van 1m. Het betrokken perceel van de bezwaarindiener levert de zate van voetwegen nrs. 68 en 69. [...]."

Waar de plannen voor de heraanleg van de Bosstraat de begrenzing van het openbaar domein reeds niet respecteerden, ging de uitvoering nog verder dan deze plannen. De plannen voorzagen in een betonnen ,borduur' („ID 2") ter hoogte van de zijgevel van de woning gelegen in de Bonteveldweg nr. 3 in het verlengde van voetweg nr. 68 (de oranje lijn rechts op bovenstaande foto). In werkelijkheid bevindt deze ,borduur' zich echter net voorbij het hekwerk ter hoogte van perceel B 336 p in voetweg nr. 33 en is de grond tot daar geasfalteerd. Zie onderstaande foto.

Vragen

1. Waarom werden de grenzen van het openbaar domein niet gerespecteerd bij de opmaak van de plannen voor de wegen- en rioleringswerken in de Bosstraat te Aspelare?

2. Waarom werd bij de uitvoering van deze werken een grotere oppervlakte geasfalteerd dan de oppervlakte die volgens de plannen zou worden geasfalteerd? Waarom werd de betonnen ,borduur' ID 2 niet aangelegd waar deze volgens de plannen diende te worden aangelegd?

3. Van wie kreeg de aannemer de opdracht de betonnen ,borduur' ID 2 aan te leggen waar deze zich thans bevindt en tot daar asfalt te gieten?

4. Bent u het ermee eens dat perceel B 336 p niet grenst aan de Bosstraat en dat men zich vanaf dit perceel enkel naar de Bosstraat kan begeven door verschillende particuliere eigendommen te kruisen?"