GR20160623 AP1: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de dag van de mindervaliden op 3 december 2016

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie:

Reeds vorig jaar maakte ik melding van het bestaan van deze dag in het kader van een vraag rond de controle op misbruik van parkeerkaarten voor minder validen. Uit het antwoord kon ik opmaken dat controle hierop zo goed als onbestaande is waardoor misbruik in Ninove welig blijft tieren.

Toelichting:

Dat er in Ninove een aantal parkeerplaatsen worden gereserveerd voor mensen met een beperking is een goede zaak. Alleen worden deze niet zelden onrechtmatig ingenomen zodat de inspanning die de stad heeft geleverd om dergelijke plaatsen aan te bieden, verloren gaat. Enige inspanning om dit misbruik in te perken dringt zich dus ook op.

Een andere vaststelling is dat in dorpskernen van deelgemeenten helemaal geen parkeerplaatsen bestaan voor mindervaliden. Nochtans kunnen wij ons niet inbeelden dat mensen met een fysieke beperking enkel naar Ninove centrum zouden komen? Voor de duidelijkheid geef ik graag nog mee dat het voor minder validen niet in de eerste plaats gaat om een garantie ergens 'een' plaats te hebben, maar om een voldoende ruime plaats te hebben die het in- en uitstappen mogelijk moet maken. Het heeft ook weinig zin om te voorzien in gebouwen die toegankelijk zijn voor minder validen, als die mensen niet tot aan het gebouw raken.

Om het aantal parkeerplaatsen voor minder validen te bepalen zou men gebruik kunnen maken van criteria, maar het heeft uiteraard geen zin regels op te stellen en een lijst uitzonderingen toe te moeten staan. Evenmin om parkeerplaatsen te reserveren voor minder validen waar er geen nood aan is. Een portie gezond verstand aan de dag leggen lijkt ons daarom geen slechte optie.

Voor zeer kleine parkeerzones of parkings, bijvoorbeeld aan buurthuizen of andere gebouwen waar regelmatig activiteiten plaats vinden, kan ook overwogen worden een 'zoenzone' te voorzien. Die kan dan zowel door gezinnen met kinderen, ouderen als minder validen worden gebruikt voor het in- en uitstappen van passagiers. Deze zone kan trouwens ook van pas komen voor hulpdiensten.

Moties die ter stemming worden voorgelegd:

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om aan de politiediensten de opdracht te geven om op regelmatige tijdstippen en op 3 december in het bijzonder, controles uit te voeren op het misbruik van parkeerkaarten voor minder validen.

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om minstens ter hoogte van publieke gebouwen, ook in de buitengebieden, voldoende aangepaste parkeerplaatsen te voorzien voor minder validen en/of 'zoenzones' om het veilig in- en uit stappen mogelijk te maken."

Deze motie wordt aangepast als volgt, op voorstel van de burgemeester: De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om ter hoogte van publieke gebouwen, ook in de buitengebieden, een analyse te maken van de mogelijkheden om parkeerplaatsen te voorzien voor minder validen en/of 'zoenzones' om het veilig in- en uit stappen mogelijk te maken.