GR20160421 punt 7: Secretariaat - Algemene Vergadering Intergem en Eandis Assets - vrijdag 29 april 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Intergem;

Gelet op de uitnodiging van 11 maart 2016 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem en Eandis Assets op vrijdag 29 april 2016 om 15.00u en 15.15u;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en onderworpen aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap (Eandis Assets);

De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking geïnteresseerd om toe te treden tot Eandis Assets als 'publiekrechtelijke deelnemer' en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene vergaderingen;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda's:

Intergem (15.00u)

 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015
 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderings regels)
 3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015
 4. Statutaire benoemingen
 5. Statutaire mededelingen

Eandis Assets (15.15u)

 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas
 2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets) IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek
 3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, leden van de regionale bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas
 4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis Assets ( onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking)
 5. Statutaire benoemingen
 6. Statutaire mededelingen 

Statutaire mededelingen

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout)
5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda's van de algemene vergaderingen van Intergem en Eandis Assets.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergaderingen van Intergem en Eandis Assets op vrijdag 29 april 2016 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Eandis, Secretariaat-generaal/Vennootschapssecretariaat, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.