GR20160421 punt 18: Jeugd - Aanpassing convenant en uitbreiding van de opdracht van LEJO vzw (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, artikels 9 tot 11;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan stad Ninove 2014-2019;

Gelet op de doelstellingen in het meerjarenplan, onder "Actieplan 3/5/1: Ninove bevordert de deelname van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren aan de samenleving" waaronder verschillende acties opgenomen werden in functie van de samenwerking met LEJO vzw;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2015 houdende de goedkeuring van de verlenging van de convenant met LEJO vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, om een voltijds outreachend jeugdopbouwwerker tewerk te stellen in Ninove voor de periode tot 31 december 2019;

Gelet op de kennisgeving aan het college van burgemeester en schepen van 9 juni 2015 houdende de kennisgeving van de subsidieaanvraag van LEJO vzw bij de Nationale Loterij voor het project 'Sterk!' in Ninove;

Gelet op de kennisgeving aan het college van burgemeester en schepen van 22 december 2015 houdende de kennisgeving van de niet toekenning aan LEJO vzw van subsidies via de Nationale Loterij voor het project 'Sterk!' in Ninove;

Overwegende dat het project Sterk! van LEJO vzw in Ninove niet weerhouden werd voor subsidiëring bij de Nationale Loterij en dat deze subsidie zou ingehouden hebben dat gedurende drie jaar een aanzienlijke financiële ondersteuning gegeven wordt en waarvan ook 30% via loonkosten zou verantwoord mogen worden;

Overwegende dat binnen het recent overleg met verschillende stadsdiensten en externe organisaties omtrent radicalisering, dat op initiatief van de burgemeester werd georganiseerd, werd geconcludeerd dat naast een meldpunt en een repressief luik via politie er ook een preventieve aanpak van belang is en dat dit project 'Sterk' daar volledig binnen te kaderen is doordat het uitgaat van het verhogen van weerbaarheid bij jongeren;

Overwegende dat hiervoor voorgesteld wordt om de opdracht van LEJO vzw uit te breiden in functie van dit project Sterk! door de extra tewerkstelling van een 3/5de fulltime jeugdopbouwwerker bovenop de huidige tewerkstelling van 1 fulltime jeugdopbouwwerker;

Overwegende dat LEJO vzw zich wil engageren om daarbovenop 1 of 2/5de aan te vullen om zo een duurzamere tewerkstelling te kunnen aanbieden aan de nieuw aan te werven jeugdopbouwwerker van minstens een 4/5de of een voltijds contract, waarbij naast de invulling van dit project Sterk!, in verhouding ook algemene taken bij LEJO vzw uitgevoerd worden;

Overwegende dat momenteel geen extra subsidies verkregen werden voor deze uitbreiding van de opdracht van LEJO vzw, maar dat zal getracht worden om gedurende de looptijd van de overeenkomst nog (project)subsidies binnen te halen voor dit project 'Sterk!';

Overwegende dat hiervoor voldoende krediet voorzien is in het budget 2016 onder algemene rekening 649000 van het beleidsitem 075000 binnen de actie 3/5/1/6: 'Samenwerken met LEJO vzw via tewerkstelling van jeugdopbouwwerker(s);

Overwegende dat de samenwerkingsvoorwaarden van de recent goedgekeurde convenant tot 31 december 2019 besproken werden en dat deze nog steeds als goede basis voor beide partijen bevonden werden, maar dat de doelstellingen voor het project 'Sterk!' hieraan toegevoegd dienen te worden en uiteraard een aangepaste toelageprijs bepaald werd voor de tewerkstelling van 1,6 fulltime jeugdopbouwwerkers;

Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet;

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
7 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

Artikel 1

Goedkeuring wordt gegeven aan de uitbreiding van de opdracht van LEJO vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, met een extra tewerkstelling van een 3/5de fulltime jeugdopbouwwerker in functie van het project 'Sterk!' dat bovenop de huidige opdracht wordt uitgevoerd, en dit voor de periode tot 31 december 2019;

Artikel 2

Onderstaande aangepaste convenant wordt goedgekeurd:

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove, met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw Tania De Jonge, burgemeester, en mevrouw Carine Coppens, secretaris, hierna genoemd "de stad Ninove",

en

vzw LEJO met zetel in 9040 Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 701, vertegenwoordigd door Jan Naert, voorzitter, en Peter Béatse, directeur, hierna genoemd "vzw LEJO",

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 – Voorwerp en duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst beschrijft de opdracht die vzw LEJO zal uitvoeren voor rekening van de Stad Ninove, op het grondgebied van Ninove.

Doel van de opdracht is de algemene versterking van de maatschappelijke positie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Voorop staat de versterking van hun participatie in het jeugdwerk, via de verbetering van de toegankelijkheid van het bestaande aanbod, en/of via nieuwe initiatieven van open jeugdwerk. In bredere zin gaat het ook om de versterking van de algemene welzijnssituatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (o.m. de bereikbaarheid van de hulpverlening).

Hiertoe zal vzw LEJO:

  • De samengestelde stuurgroep met de meest betrokken partners (schepen van jeugd, medewerker(s) van de jeugddienst, sportdienst, JAC, …), die enerzijds als klankbord functioneert en anderzijds de opdracht van de jeugdwerker stimuleert en bewaakt, wordt verder driemaandelijks georganiseerd.
  • Onder initiatief en eindverantwoordelijkheid van de stad Ninove (Jeugddienst) het opgerichte jeugdwelzijnsoverleg met alle betrokken lokale actoren in Ninove verder opvolgen.
  • Beleidsondersteunend advies formuleren ten behoeve van de stad Ninove, het lokale jeugdwerk en lokale actoren in het welzijnswerk.

Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2019.

Bij langdurige onbeschikbaarheid van de jeugdwerker, dit betekent meer dan 8 weken, wordt de jeugdwerker door LEJO vzw vervangen.

Artikel 2 - Inbreng van vzw LEJO

2.1. vzw LEJO zal voor de duur van deze samenwerkingsovereenkomst 1,6 voltijdse jeugdwerker (PC 329, B1c, m/v) met een maximale investering van 83.500 euro per jaar inzetten voor de in deze overeenkomst omschreven doelstellingen en acties.

Doelstelling 1: Algemene versterking van de maatschappelijke positie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (empowerment).

Actie 1.1. De jeugdwerker is een ankerfiguur, een duidelijk aanspreekpersoon voor jongeren in hun buurt/gemeente. Een laagdrempelig aanspreekpersoon is essentieel, iemand die een betekenisvolle relatie kan uitbouwen met jongeren, die hun noden en ideeën kan weergeven en vertalen, die de leefwereld van deze jongeren zichtbaar kan maken voor het beleid. De jeugdwerker zal zich in de eerste fase dus vooral concentreren op het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met de jongeren.

In de ervaringsgerichte benadering van vzw LEJO is de rol van ankerfiguur cruciaal om een situatie te creëren waar de jongeren zelf verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven opnemen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is een voorwaarde om de jongeren actie een rol te laten spelen in dit verhaal.

De jeugdwerker stapt samen met de jongeren in een intensief proces: hij is bereikbaar in hun leefomgeving, biedt een luisterend oor, geeft samen met hen invulling aan vrijetijdsmomenten, werkt aan ontmoetingskansen en biedt steun bij hun contacten met derden.

Hij "vertaalt" de verwachtingen van de omgeving naar de jongeren. En hij geeft de doelgroep(en) een stem of versterkt die stem. Zijn inspanningen zijn mee gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en het bewerkstelligen van een positiever zelfbeeld bij de jongeren, twee basisvoorwaarden om te groeien naar maatschappelijke participatie.

Tegelijk bouwt de werker, waar het kan samen met de jongeren, aan de nodige netwerken en samenwerking met het bestaande aanbod in de buurt, ter versterking van de participatie van de jongeren. Bij dit alles werkt de jeugdwerker ook nauw samen met de stedelijke jeugddienst en andere relevante stedelijke diensten.

Actie 1.2: Vanuit de bovenstaande actie, die eerder groepsgericht is, willen we ook verdere, intensievere stappen op maat zetten met de meest kwetsbare jongeren die we bereiken. Daarom implementeren we 'project STERK!'. We hebben kunnen vaststellen dat de noden van de tieners heel verschillend zijn dan die van de jongvolwassenen. Bij de jongere groep gaat het vaak over verveling, onzekerheid, positie in de groep. Bij de jongvolwassenen gaat het meer over werk, relaties, huisvesting, … Dit project moet ons in staat stellen om beter in te spelen op die specifieke behoeften. Voor velen onder hen is hun huidige situatie soms overweldigend. De verschillende paden waaruit ze kunnen kiezen voelen aan als een doolhof. Om hen maatschappelijk sterker te maken hebben beide groepen nood aan een vertrouwenspersoon die in een individuele relatie tot de jongeren wegwijzers kan aanbrengen op deze wegen.

Met het project 'STERK!' willen we de kennis die we de voorbije jaren hebben opgebouwd, inzetten om zowel met tieners als met jongvolwassenen gerichter aan de slag te gaan. Met sommige jongeren gaan we hier 'individueler' aan de slag of werken we met kleinere groepen jongeren rond bepaalde thema's die bij hen op dat moment sterk leven: huisvesting, schooluitval, tewerkstelling,….

Met het project willen we de vicieuze cirkel doorbreken waardoor jongeren dikwijls in een doolhof belanden, we willen ze hier weerbaarder maken. Door jongeren te stimuleren om:

  • Hun sociaal netwerk te verbreden
  • Op te komen voor hun eigen mening
  • Kritisch om te gaan met andere ideeën
  • Inzicht te krijgen in hun eigen functioneren

Doelstelling 2: het ontwikkelen van een brugfunctie tussen jongeren en hun omgeving.

Actie 2.1: De opdracht om jongeren sterker te maken in relatie tot hun omgeving. De jeugdwerker ontwikkelt (samen met de jongeren) initiatieven die een brug slaan naar de buurt, naar actoren als samenlevingsopbouw, sport, hulpverlening met als doel een reële impact te hebben op de ontwikkeling van jongeren.

Actie 2.2: Het opkomen voor de belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in een jeugdwelzijnsoverleg.(vertegenwoordigingsfunctie).

De opbouw van een offensieve beleidsvisie voor alle kinderen en jongeren in Ninove moet ook leiden tot samenwerking bij de aanpak van de kwetsbare relatie met maatschappelijke instituties en voorzieningen waarin een aantal groepen kinderen en jongeren leven. Daartoe is het nuttig om een geregeld actiegericht overleg te starten met de diensten die het meest betrokken zijn bij maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit overleg overstijgt de vrije tijd en reikt ook naar de situatie van deze jongeren in andere levensdomeinen. Centraal staat steeds de versterking van kwetsbare groepen en het toegankelijker en "bruikbaar" maken van de maatschappelijke instellingen en voorzieningen die ook voor hen van belang zijn.

Als te betrekken actoren denken we in de eerste plaats aan de stedelijke jeugddienst en verder aan o.m. het OCMW, het JAC, PISAD, de LOP-deskundige, de stedelijke sportdienst. LEJO wil in dit overleg een ondersteunende rol opnemen en wanneer nodig initiatief nemen.

Actie 2.3: Binnen het 'project STERK!' willen we deze brugfunctie 'professionaliseren' en 'meer op maat' aanpakken. Hierin spelen de figuren van het project 'STERK!' 2 belangrijke rollen. Enerzijds is er de toeleiding, anderzijds en misschien nog belangrijker is er de brugfunctie die je vrij letterlijk mag nemen.

Bestaande dienstverlening wordt vaak ontzettend hoogdrempelig georganiseerd zonder dat dit de bedoeling is. We staan er niet meer bij stil hoe moeilijk we het maken voor specifieke groepen om de stap te zetten. Bij jongeren is de stap vaak nog moeilijker. In deze situaties kan de vertrouwensfiguur letterlijk de brug maken door samen met de jongere een afspraak te maken, mee te gaan als de jongere dat wenst en op die manier een constante zijn in het verdere proces van de jongere.

Daarnaast willen we door het uitbouwen van een professioneel netwerk er ook voor zorgen dat we samen met andere organisaties kunnen nadenken over 'de laagdrempeligheid' van het aanbod.

Doelstelling 3: Een toegankelijker jeugdwerk en vrijetijdsaanbod wordt gestimuleerd.

Actie 3.1: Door de inzet van de terreinkennis van de jeugdwerker en zijn vertrouwensrelaties met kwetsbare groepen, en met de ondersteuning van de stedelijke jeugddienst en het engagement van de stedelijke jeugdraad, moet het mogelijk zijn om de kloof, althans voor een deel van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, te overbruggen.

De belangrijkste kritische factoren hierbij zijn enerzijds de vorming en de coaching van de vrijwillige jeugdwerkers van mainstream jeugdwerkingen en anderzijds de sterkte van het draagvlak bij deze werkingen voor de keuze om zich toegankelijker op te stellen. LEJO kan hierbij haar deskundigheid inzake ervaringsgericht werken met jongeren, en inzake het werken met vrijwilligers inzetten.

Actie 3.2: Vanuit 'project STERK' willen we een inspraak- en participatieproject 'Jong in Ninove' opstarten. Met als doel structurele aanbevelingen tot bij het beleid te brengen en uitvoering ervan op te volgen samen met de jongeren. We vinden het heel belangrijk om de beleving van jongeren uit onze doelgroep ook op beleidsniveau te brengen samen met hen. Op die manier wordt het doorbreken van hun kwetsbare positie in twee richtingen aangepakt: het weerbaarder maken van jongeren en het afstemmen van het beleid en organisaties op soms zeer specifieke de noden en behoeften van de jongeren.

Doelstelling 4: Een buurtsportproject 'Street Action' in Ninove ondersteunen

Actie 4.1: In nauwe samenwerking en op initiatief van de stedelijke jeugd- en sportdienst ondersteunt de jeugdwerker het opgestarte buurtsportproject 'Street Action' en coacht jongeren die eraan participeren.

2.2. Elke nieuwe aanwerving van een jeugdwerker binnen de termijn van deze overeenkomst gebeurt door vzw LEJO op advies van een sollicitatiecommissie, waar de jeugdconsulent van Ninove deel van uitmaakt. De nieuwe jeugdwerker werkt in het personeelskader van vzw LEJO "onder leiding en gezag" van de coördinator Jeugdwerk. De werker wordt aangestuurd en ondersteund door vzw LEJO en neemt hiervoor ook deel aan relevante vergaderingen, intervisie- en vormingsmomenten bij vzw LEJO.

2.3. De jeugdwerker zal, in afspraak met vzw LEJO, elk kwartaal rapporteren binnen de stuurgroep over de vorderingen van zijn opdrachten. Halfjaarlijks wordt een tussentijds en jaarlijks wordt een volledig (financieel) rapport bezorgd aan de stad Ninove in functie van de uitbetaling van de subsidieschijven (zie artikel 3.3).

2.4. Een verandering in het takenpakket is afhankelijk van een voorafgaand onderling akkoord tussen de Stad Ninove en vzw LEJO. In geen geval is een eenzijdige wijziging van dit pakket mogelijk.

2.5. Elke vorming, begeleiding en ondersteuning die binnen het beschreven grondgebied en binnen de opdracht geformuleerd in artikel 1 van deze overeenkomst, aan vzw LEJO gevraagd wordt, valt binnen deze convenant. Vzw LEJO zal hiervoor alleen bijkomende kosten aanrekenen indien de vereniging voor de begeleiding van het gevraagde vormingsprogramma meer dan één vormingswerker moet inzetten en indien meer materiaal nodig is dan voorzien in artikel 3 van deze overeenkomst.

Artikel 3 – Inbreng van de stad Ninove

3.1. De stad Ninove voorziet een jaarlijkse subsidie voor vzw LEJO ten bedrage van 83.500 euro voor de loonkost van 1,6 fulltime beroepskrachten (73.500 euro), overheadkosten (5.000 euro voor administratiekosten, sociaal secretariaat, verzekering, vervoer…) en een gedeelte van de benodigde werkingsmiddelen van de jeugdwerker (5.000 euro).

3.2. Werkingskosten gegenereerd door de hiervoor geformuleerde doelstellingen, worden in samenspraak met het stadssecretaris van de jeugddienst van Ninove besproken en besteed.

3.3. De betaling van de subsidie gebeurt via overschrijving op rekening van vzw LEJO na voorlegging van een schuldvordering of factuur, in twee schijven. Voor de eerste schijf van 62.625,- euro (75% van het totaal) wordt jaarlijks een schuldvordering of factuur opgemaakt vóór 30 juni. Voor de tweede schijf, het saldo van 20.875,- euro (25% van het totaal) wordt een schuldvordering of factuur opgemaakt voor 31 december, na indiening en aanvaarding van alle (financiële) verantwoordingsstukken m.b.t. de uitvoering van de opdracht zoals vervat in artikel 1 en zoals vermeld in artikel 2.3 van deze overeenkomst. Vzw LEJO geeft aan de stad Ninove ook inzicht in de jaarlijkse resultatenrekening en balans van de vereniging.

3.4. De stad Ninove voorziet in een fysieke werkplaats (bureel met een tafel en stoel, internetaansluiting) voor de tewerkgestelde jeugdwerkers in het stedelijke Jeugdcentrum.

Artikel 4 – Wederzijdse loyaliteit en regeling van geschillen

De Stad Ninove is bekend met de missieomschrijving van vzw LEJO en wil die ook respecteren. Vzw LEJO zal zich loyaal opstellen ten aanzien van het beleid van de stad Ninove.

Eventuele geschillen waarvoor de beide partijen geen regeling in der minne vinden, worden beslecht voor de rechtbank van Dendermonde.

Deze overeenkomst werd opgemaakt op twee exemplaren te Ninove op 18 december 2015.
Voor de stad Ninove,                                                              Voor vzw LEJO,

Tania De Jonge                                                                                   Jan Naert

burgemeester                                                                       voorzitter

 

Carine Coppens                                                                      Peter Béatse

secretaris                                                                               directeur

 

Artikel 3

Voor het jaar 2016 wordt de toelage verrekend binnen het exploitatiebudget onder algemene rekening 649000 van het beleidsitem 075000 binnen de actie 3/5/1/6: 'Samenwerken met LEJO vzw via tewerkstelling van jeugdopbouwwerker(s)

Artikel 4

Kredieten zullen verder voorzien worden in het budget van de jaren 2017, 2018 en 2019 onder algemeen rekeningnummer 649000 van het beleidsitem 075000, onder voorbehoud van goedkeuring.

Artikel 5

De jeugddienst staat in voor de verdere afspraken met LEJO vzw en voor de verdere uitwerking van dit besluit.