GR20160421 punt 16: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - logo - akteneming (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het collegebesluit van 2 februari 2016 waarbij toestemming werd verleend voor het ontwikkelen van een logo voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans om de herkenbaarheid te bevorderen, via het raamcontract met de firma Publiburo;

Gelet op de brief van directeur Karen Scheldeman van 30 maart 2016 waarbij ze eenzelfde ontwerp in kleur en zwart-wit wordt voorgesteld;

Overwegende dat het voorgestelde logo werd gekozen tijdens een coördinatorenoverleg uit een ontwerpstudie van vijf verschillende logo's;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt akte genomen van het voorgestelde logo voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove.

Artikel 2

Op de officiële documenten zal het gekleurde logo gebruikt worden en op interne briefwisseling zal het zwart-wit logo gebruikt worden.

Artikel 3

Onderhavige beslissing zal schriftelijk meegedeeld worden aan de directeur en aan de bevoegde instanties.