GR20160421 punt 15: Lokale economie - actieve participatie aan het Samenwerkingsverband ‘Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen’ - goedkeuring (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat met de ESF oproep Versterkt Streekbeleid (Oproep 354) Vlaanderen een nieuw elan wil geven aan het streekbeleid in Vlaanderen, dat hierbij de nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn zullen vertalen in een gedragen en actiegericht beleid;

Overwegende dat de oproep zich richt naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren, dat de samenwerkingsverbanden streekbeleid dit doen in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein;

Overwegende dat de huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (SERR/RESOC) stopgezet wordt per 1 september 2016, dat binnen deze overlegstructuren actueel overleg wordt gepleegd over de socio-economische ontwikkeling en het arbeidsmarktbeleid in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (arrondissementen Aalst en Oudenaarde);

Overwegende dat de continuering van de huidige werking inzake streekbeleid een belangrijk gegeven is voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen;

Overwegende dat via deze ESF-oproep, in te dienen uiterlijk op 30 april 2016, en na goedkeuring door het Vlaamse beleid nieuwe Vlaamse middelen worden toegekend aan de regio Zuid-Oost-Vlaanderen voor een periode van 1 augustus 2016 tot en met 30 juni 2019, dat deze termijn mogelijks verlengd kan worden naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen van mei 2019;

Overwegende dat de voorliggende nota 'Hervorming Streekbeleid' de voorbije maanden is opgebouwd na intensief overleg met de lokale besturen, provincie en sociale partners;

Overwegende dat de vraag tot toetreding bij dit samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen voor ligt aan de 21 steden en gemeenten van de arrondissementen Aalst en Oudenaarde, aangevuld met Oosterzele en Gavere op hun vraag;

Overwegende dat het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen dan zal bestaan uit 23 steden en gemeenten en ruim 433.000 inwoners;

Overwegende dat na goedkeuring op Vlaams niveau van het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen er een maximale jaarlijkse cofinanciering is van ± €173.500 mits er evenveel lokale cofinanciering wordt voorzien. Aan deze voorwaarde is voldaan zoals in de nota beschreven mits elk lokaal bestuur voorziet in een jaarlijkse cofinanciering van 0,25 euro/inwoner en ook Solva en de provincie hun engagementen blijven nakomen;

Overwegende dat voor dit samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen als promotor voor de ESF-oproep zal optreden;

Overwegende dat het inhoudelijke terrein wordt beperkt tot het ruime socio-economische beleid waarbij een evenwicht vooropstaat tussen lokale economie en werkgelegenheid en waarbij er mogelijkheid is om de inhoudelijke invulling uit te werken in subregio's waarbij de eigenheid van de subregio's/gemeenten en steden een belangrijke invalshoek is afhankelijk van de thematiek;

Overwegende dat de uitwerking van deze nota en het omzetten naar concrete acties zal gebeuren in een actief partnerschap van overleg en wisselwerking met lokale besturen, provincie, sociale partners en andere relevante organisaties;

Overwegende dat via regiotafels, lerende netwerken, ad-hocwerkgroepen rond de verschillende thema's, organisaties en nadere relevante partners die geen lid zijn van het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen ook betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking van deze inhoudelijke nota en de daaraan gekoppelde uit te werken acties, dat ook via het Burgemeesters- en Parlementairenoverleg vanuit de lokale besturen input kan worden gegeven naar de werking van het Samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen;

Overwegende dat de VDAB het engagement heeft onderschreven om na de goedkeuring van het ESF-aanvraagdossier 'Streekbeleid' hetzij via een samenwerkingsovereenkomst, hetzij via een actieplan uitvoering te geven aan haar rol in het partnerschap;

Overwegende dat pas na goedkeuring op Vlaams niveau er aan elk toegetreden lokaal bestuur gevraagd zal worden om een vertegenwoordiger (effectief en plaatsvervanger) aan te duiden om actief deel te nemen in de bestuursorganen van dit samenwerkingsverband;

Overwegende dat naast deze vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen er ook participatie gevraagd zal worden aan andere politieke mandatarissen en ambtenaren voor diverse thematische regiotafels, ad-hocwerkgroepen en andere overlegmomenten;

Overwegende dat het huidige streekteam van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, na wijziging waar nodig, de bevoorrechte partner is om dit samenwerkingsverband aan te sturen en te komen tot concrete acties en dit in nauw overleg met de lokale besturen;

Overwegen dat de volgende vraag gesteld aan de lokale besturen/gemeenteraden:

  • Toe te treden tot het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen;
  • Een financiële ondersteuning te voorzien van 0,25 euro per inwoner/jaar voor de periode tot 30 juni 2019 (mogelijks verlengbaar naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in mei 2019);
  • Een engagement om actief mee te participeren aan de werking van het samenwerkingsverband en de uitvoering van concrete acties;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zullen voorzien worden in de budgetten 2016 tot 2019, op de algemene rekening 649200 van het beleidsitem 051000 en de actie 1/16/4/1;

Besluit:

met 28 ja-stemmen (Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout)
1 niet gestemd (Dirk Vanderpoorten)

Artikel 1

De stad Ninove treedt toe tot het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen.

Artikel 2

Een financiële ondersteuning wordt voorzien voor dit samenwerkingsverband van 0,25 euro per inwoner/jaar voor de periode tot 30 juni 2019 (mogelijks verlengbaar naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in mei 2019).

Artikel 3

Het Streekoverleg wordt van deze beslissing zo snel mogelijk op de hoogte gebracht uiterlijk tegen 29 april 2016.