GR20160421 punt 10: Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst - aanpassing (datum van publicatie 02.05.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 43,§2,15°;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2012 houdende vaststelling van een retributie voor de deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en de activiteiten georganiseerd door de jeugddienst;

Overwegende dat voor de inschrijvingen en betalingen voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst vanaf mei 2016 gebruik zal gemaakt worden van een online registratiesysteem waardoor de deelnemers zich online kunnen inschrijven;

Overwegende dat voor het gebruik hiervan transactiekosten, die van bank tot bank en afhankelijk van het soort kredietkaart verschillen, aangerekend worden;

Overwegende dat het aangewezen is ter compensatie van deze transactiekost 1,50 euro ten laste te leggen van de gebruiker;

Gelet op punt 3 van het verslag van de algemene vergadering van de jeugdraad van 6 maart 2016 waarbij de aanpassing van het retributiereglement voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst unaniem gunstig werd geadviseerd;

Overwegende dat het passend is om het woord "vakantieactiviteiten" in artikel 3 en artikel 4 te vervangen door het woord "(vakantie)activiteiten" zodat hierdoor de jeugddienst de mogelijkheid heeft om ook activiteiten te organiseren die buiten de vakanties vallen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2012 houdende vaststelling van een retributie voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst wordt vanaf 1 mei 2016 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

Artikel 1

Voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking bedraagt de retributie per kind € 4 per dag of € 2 per halve dag. In deze prijs is begrepen: 1 drankje, 1 vieruurtje, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het spelmateriaal.

Artikel 2

Voor deelname aan daguitstappen tijdens de speelpleinwerking bedraagt de retributie de reële kostprijs van de georganiseerde daguitstap. In de kostprijs is begrepen: de transportkosten van en naar attractie- en recreatieparken en de inkomgelden. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op basis van de reële kosten van transport en toegang per uitstap de retributie vast te stellen.

Artikel 3

Voor deelname aan andere (vakantie)activiteiten georganiseerd door de jeugddienst bedraagt de retributie € 7 per kind per activiteitsdag. In deze prijs is begrepen: 1 drankje, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en het gebruik van het materiaal.

Artikel 4

Voor de betaling via het online registratiesysteem, na inschrijving, wordt per transactie een kost aangerekend van € 1,50.

Artikel 5

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de inschrijving door diegene die het kind laat inschrijven voor deelname aan de speelpleinwerking, de daguitstappen of andere (vakantie)activiteiten.

Artikel 6

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.