GR20160421 AP12: Interpellatie van raadslid Kurt Van Van Driessche met betrekking tot een uitspraak gedaan tijdens de vorige gemeenteraad (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie / toelichting:

Tijdens één van de debatten van de vorige gemeenteraad liet een schepen ontvallen dat 'wanneer een man weigert om geholpen te worden door een vrouwelijke ambtenaar, dit niet wordt getolereerd.' Dit is een principe dat wij ook bijzonder belangrijk vinden want mensen die deel willen uitmaken van onze samenleving, kunnen dat pas als ze ook onze normen en waarden te respecteren. Ook ene John Crombez liet zich onlangs ontvallen dat 'Om een hechte gemeenschap te kunnen vormen gelden er regels en deze zijn er voor iedereen.'

Omdat het in dat debat van de vorige gemeenteraad niet aan de orde was om er dieper op in te gaan, heb ik dit punt dat voor N-VA toch meer is dan een detail, op de agenda gezet.

Vooraleer mijn vragen te stellen wil ik duidelijk maken dat N-VA geen probleem heeft met nieuwkomers met een andere culturele of religieuze achtergrond, zolang deze mensen de normen en waarden die wij in Vlaanderen belangrijk vinden , respecteren. Wij zijn anderzijds niet akkoord dat onze normen en waarden worden aangepast of afgezwakt in functie van de achtergrond van nieuwkomers. Zij mogen dus gerust anders zijn, zolang ze onze normen, waarden en uiteraard ook alle reglementen en wetten aanvaarden en respecteren, ook al moeten zij daardoor een aantal van hun eigen normen, waarden of gebruiken aanpassen of zelfs verwerpen.

Vragen:

  • Uit de uitspraak van de schepen tijdens de vorige gemeenteraad maakte ik op dat een dergelijk incident, namelijk dat een man niet wil handelen met een vrouwelijke ambtenaar, geen unicum is in Ninove? Is dat zo? En zoja, hoeveel keer is dit deze legislatuur al gemeld?
  • Een belangrijkere vraag is of de ambtenaren die in contact staan met burgers een (vorm van) opleiding krijgen om hen bij te brengen hoe ze met dit onaanvaardbaar gedrag moeten omgaan?
  • Als dergelijk misprijzen van een man ten aanzien van 'de vrouw' in het algemeen wordt vastgesteld, wat wordt hiermee dan verder gedaan?
  • Hoe moeten we de uitnodiging voor Ninomundo van de integratieambtenaar van 8/4/16 interpreteren als hij schrijft: "Samenleven in een stad met veel verscheidenheid loopt niet altijd van een leien dakje. Vaak zien we enkel de verschillen, maar begrijpen deze niet. Dit zorgt voor misverstanden en spanningen. Elkaar ontmoeten en leren kennen is een belangrijke eerste stap om gelijkenissen vinden en verschillen aanvaarden. Van hieruit kunnen we samen bouwen aan de toekomst van onze stad." Mijn vraag slaat dan voornamelijk op het aanvaarden van verschillen.

Motie:

Gelet op het feit dat werknemers van de stad soms onrespectvol worden behandeld en dit niet ongestraft kan en mag blijven, stellen wij voor hierover een punt toe te voegen in het GAS reglement van de stad. Op die manier hopen wij dat zowel ambtenaren als werknemers van de stad in het algemeen, maar ook het OCMW en de politiediensten, met meer respect worden behandeld.

De gemeenteraad vraagt het CBS om zo spoedig mogelijk volgend punt aan het GAS reglement toe te voegen:

"Derden zullen in hun contact met ambtenaren en werknemers van de stad, zowel aan loketten van stedelijke diensten als daarbuiten, de ambtenaar of werknemer met respect behandelen. Derden kunnen geen eisen formuleren. Ook niet met betrekking tot taal, opleiding, geaardheid, geslacht of geloof. Het valt onder de autonomie van de betreffende dienst om de meest geschikte persoon aan te duiden als behandelende ambtenaar."