GR20160323 punt 5: Secretariaat - TMVW - aanduiden vertegenwoordiger - 11 april 2016 - gewone algemene vergadering (datum van publicatie 11/04/16)

De raad

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW;

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering op maandag 11 april 2016;

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Overwegende dat de heer Freddy Van Eeckhout als vertegenwoordiger wordt voorgedragen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De heer Freddy Van Eeckhout wordt aangeduid als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de vergaderingen van TMVW op maandag 11 april 2016.