GR20160323 punt 3: Politie - personeel - wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader (datum van publicatie 11/04/16)

De raad,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 118 en artikel 119;

Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van de minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

Gelet op de omzendbrief PLP 16 van 28 november 2001 betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader (CALOG) van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, WGP;

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;

Gelet op de rondzendbrief CP 3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op artikel 67 van de WGP;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 betreffende de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 3 december 2002 waarbij de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2004 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 22 juni 2004 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2006 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader werd vastgelegd;

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 mei 2006 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader  in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 10 december 2010 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader  in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 15 december 2011 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 juli 2012 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader  in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

Overwegende dat het organogram van de lokale politie van Ninove, zoals in andere politiezones,  bestaat uit operationele personeelsleden en burgerpersoneelsleden ook wel CALOG genoemd (afkomstig van het franstalige 'Cadre Administratif et LOGistique). Binnen het administratief en logistiek kader wordt er een onderscheid gemaakt in graden. Voor niveau D  zijn er geen diplomavereisten, voor niveau C is een diploma hoger middelbaar vereist, voor niveau B een diploma van graduaat, bachelor of equivalent en voor niveau A een diploma van licentiaat, master of equivalent. Momenteel is één functie van administratief bediende niet ingevuld. Het personeelslid dat deze functie vervulde, is op 1 oktober 2015 om medische reden op pensioen gesteld. De stuurgroep van de politiezone, bestaande uit de korpschef, de commissarissen en de adviseur, opteerde tijdens de vergadering van 12 november 2015 voor een functie niveau C. Dit betekent dat deze formatiewijziging niets verandert aan het aantal equivalenten, maar enkel een wijziging met zich meebrengt wat de indeling van de graden betreft. Daarnaast is het ook de bedoeling de nieuwe medewerker deel te laten uitmaken van de dienst beleid, beheer & ondersteuning. Deze dienst telt 10 statutaire burgerpersoneelsleden, 2 contractuele hulpkrachten en 1 inspecteur als flexibele medewerker die regelmatig ingezet wordt voor de dienst operaties en/of verkeer (wielerwedstrijden) en het wapenregister beheert. De dienst BBO staat in voor aankoop, logistiek, financiën, personeel, beleid en ICT. M.a.w. administratie en ondersteuning om de operationele werking mogelijk te maken. Naast deze werkdomeinen zal het ook de bedoeling zijn dat medewerkers van het administratief en logistiek kader gedurende de dag het onthaal van de politiezone verzorgen. Er wordt gekozen voor het vacantverklaren van een functie voor een polyvalent administratief medewerker. Bovendien kadert deze wijziging van de personeelsformatie in de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie. Daarin staat vermeld dat de leden van de operationele dienst best zo min mogelijk met administratieve taken worden belast;

Overwegende dat de personeelsformatie voor de politiezone Ninove werd bepaald op 75 voltijdse equivalenten voor het operationeel kader en op 14,13 voltijdse equivalenten voor het administratief en logistiek kader;

Overwegende dat een functie niveau D niet ingevuld is en dit de opportuniteit biedt om de personeelsformatie te wijzigen door een omschakeling van de functie van bediende naar assistent en dat daarna de functie niveau C vacant verklaard kan worden;

Overwegende dat de wijziging van deze personeelsformatie niet te maken heeft met een uitbreiding van het aantal personeelsleden, maar met een omschakeling van de functie van bediende naar assistent voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning;

Gelet op de informatiebrochure "Nieuw CALog statuut" uitgegeven door DGS/DSJ van maart 2007;

Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie wordt voorgelegd op het BOC;

Gelet op het advies van de syndicale organisaties betreffende de voorgestelde personeelsformatie;

Overwegende dat de nodige kredieten voor de aanpassingen van de voorgestelde personeelsformatie voorzien worden in de begroting 2017;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De organieke formatie van het administratief en logistiek personeel wordt als volgt vastgesteld:

Statutair:

Functie

Niveau

Aantal per graad

       Adviseur

A – Klasse 2

1 VE

       Consulent

B

2 VE

ICT-Consulent

B

1 VE

       Assistent

C

5 VE

       Bediende

D

3 VE

                                                      

Contractueel:

Functie

Niveau

Aantal per graad

       Hulpkracht (schoonmaakster)

D

1.13 VE

 

Militairen (bijzondere personeelsformatie):

Functie

Niveau

Aantal per graad

       Assistent

C

1 VE

 

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit en de verantwoordingsnota wordt gestuurd aan de gouverneur van de

provincie Oost-Vlaanderen.