GR20160323 punt 16: Mobiliteit - Ninove - Pollarestraat - verplicht parkeren op berm of op het trottoir - stadswegen (datum van publicatie 11/04/16)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 april 2015 waarbij de ondertekening van het burgemeestersconvenant werd goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2015 waarbij voor de opmaak van de nulmeting en het duurzaam energieactieplan de scope en het verdere verloop werd goedgekeurd;

Overwegende dat er voor de uitvoering van de engagementen (opmaak nulmeting en duurzaam energieactieplan binnen het jaar na de ondertekening) voor het burgemeestersconvenant is samengewerkt met de provincie Oost-Vlaanderen, het studiebureau Zero Emission Solutions en Bond Beter Leefmilieu;

Overwegende dat eind oktober 2015 de doelstellingen van Europese Commissie wijzigden naar een afbouw van 40% CO2 tegen 2030 waardoor een administratieve ondertekening nodig was voor 1 november 2015 om met de in opmaak zijnde studie niet te moeten voldoen aan de nieuwe regels;

Gelet op het eindrapport en de maatregelentabel van het duurzaam energieactieplan die begin december 2015 werden afgewerkt door het studiebureau Zero Emission Solutions;

Overwegende dat er tijdens het project voor de opmaak van een nulmeting en een duurzaam energieactieplan verschillende bijeenkomsten werden georganiseerd om input te krijgen van zowel stadsambtenaren als externe betrokkenen of geïnteresseerden; dat er 5 overlegmomenten waren met het projectteam met telkens een bespreking van de status van het project, knelpunten, voortgang en volgende stappen; dat tijdens de thematische werkgroepen gebouwen en mobiliteit deze thema's inhoudelijk verder werden uitgediept met een aantal interne en externe betrokkenen; dat tijdens de 3 klimaatteams alle betrokken diensten en beleidsverantwoordelijken werden uitgenodigd om inspraak te geven en maatregelen uit het actieplan af te toetsen; dat de actie 'klimaat op straat' tijdens autovrije zondag diende om bij de bevolking te peilen naar de bezorgdheden over het klimaat, naar hun reacties op klimaatbeleidsvoorstellen of naar hun eigen remedies om de klimaatverandering in te dijken; dat de actie 'klimaatlabo' tijdens open bedrijvendag diende om via participatie discussies op gang te brengen over mogelijke acties om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te halen;

Overwegende dat de studie uitwees dat er in 2011 168.874 ton CO2 werd uitgestoten in Ninove; dat om de doelstelling van 20% CO2-reductie te halen er tegen 2020 jaarlijks 35.684 ton CO2 moet worden bespaard; dat het potentieel aan reductie door energiebesparing en hernieuwbare energie respectievelijk 45.461 ton CO2 en 38.402 ton CO2 bedraagt; dat aan de hand van der voorgestelde maatregelen er tegen 2020 een besparing van 21,8% of 36.747 ton CO2 kan gerealiseerd worden ten opzichte van de nulmeting in 2011;

Overwegende dat het eindrapport van het duurzaam energieactieplan en de bijhorende maatregelentabel werden toegelicht aan de GECORO en de minaraad op donderdag 18 februari 2016;

Overwegende dat de GECORO zich in zijn advies van 18 februari 2016 unaniem aansluit bij de doelstellingen en de voorziene acties van het klimaatactieplan; dat de GECORO adviseert om de inspanningen en de resultaten ervan nauwgezet op te volgen met voldoende periodieke metingen;

Overwegende dat de minaraad in zijn advies van 2 maart 2016 volgend advies gaf:

  • Het plan is een basis maar niet ambitieus genoeg, voldoende middelen en personeel zijn essentieel en moeten gegarandeerd worden;
  • De stad moet bij haar eigen gebouwen het voorbeeld geven;
  • Communicatie moet centraal staan;
  • Extra natuur en biodiversiteit komen te weinig aan bod;
  • Overwegende dat in verband met het advies van de milieuraad het volgende kan gezegd worden:
  • in het SEAP staan verschillende acties in verband met groen waaronder meer aandacht voor openbaar groen; de stad kan dit invullen door o.a. meer bebossing te voorzien;
  • de stad zal er over waken dat er voldoende personeel en middelen is gedurende de periode van het SEAP;
  • in veel acties staat communicatie centraal; de stad zal er over waken dat communicatie gedurende de volledige periode van het SEAP centraal staat bv. een maandelijkse rubriek in Ninove-info;

Gelet op volgend amendement ingediend door de fractieleiders van de meerderheid en aanvaard met eenparigheid van stemmen

"De maatregelentabel wordt met betrekking tot het bedrijventerrein Ter Groeninge (punt IV.5, bladzijde 66 van de maatregelentabel) als volgt aangevuld:

Realiseren van een volledig CO2 neutraal bedrijventerrein op de site Ter Groeninge, verduurzamen van criteria in planningsinstrumenten. Mocht deze doelstelling om enige reden niet gehaald worden dan wordt dit gecompenseerd door de realisatie van extra hernieuwbare energie, "dit op het grondgebied van Ninove; Een kandidaat koper van een grond of bedrijf, op de site Ter Groeninge, kan in geen geval geweigerd worden op vlak van een positieve of negatieve CO2 neutraliteit."

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het eindrapport omtrent de nulmeting en het duurzaam energieactieplan dat werd opgemaakt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, studiebureau Zero Emission Solutions en Bond Beter Leefmilieu wordt goedgekeurd. Deze documenten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bevoegde instanties van de Europese Commissie.

Artikel 2

De maatregelen uit de maatregelentabel van het duurzaam energieactieplan zullen onverminderd worden uitgevoerd om de doelstelling van 20% CO2-reductie tegen 2020 te halen. In alle toekomstige projecten en beslissingen zullen de doelstellingen en engagementen in het kader van het burgemeestersconvenant worden meegenomen, dit op het grondgebied van Ninove.

Het energieactieplan en de maatregelentabel worden aangepast rekening houdend met het aanvaard amendement.

Artikel 3

Na 2020 zal ook gestreefd worden om de nieuwe doelstelling van het burgemeestersconvenant om 40% CO2 te besparen tegen 2030 te behalen. De drie pijlers van het versterkte convenant, namelijk mitigatie, adaptatie en veilige, duurzame en betaalbare energie worden hierbij onderschreven.