GR20160323 punt 13: Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - project Aquafin NIV 3005 - erosiebestrijdingsproject - goedkeuring akten voor grondinnemingen in volle eigendom en vestiging erfdie

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten;

Overwegende dat in het kader van de wegen- en rioleringswerken aan de Pollarebaan een aantal grondinnemingen moeten gerealiseerd worden om afkoppelingen van een aantal inlaten van hoger gelegen grachten aan de zuidkant van de Pollarebaan te kunnen realiseren omdat zich in het verleden meerdere malen wateroverlastproblemen voordeden als gevolg van de afstroom van het regenwater van de akkers;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de ontwerpteksten van koopovereenkomsten, de vestiging van erfdienstbaarheden, de terreinbeschrijvingen en de afstand van pacht voor de in de tabel van de grondinnemingen opgenomen percelen werden goedgekeurd evenals de raming van de kostprijs van de grondinnemingen;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij werd beslist het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Haaltert te belasten met het verlijden van de notariële akten mits de geraamde prijs van € 1000per akte + 10 % registratiekosten;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarbij het onteigeningsplan- en de onteigeningstabel van de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat definitief werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 waarbij de koopovereenkomsten op naam van de volgende eigenaars werden goedgekeurd:

  • De heer en mevrouw Oosterlinck-Muylaert, Nekkersput 65 te 9401 Pollare
  • De heer en mevrouw Vernis-De Duffeleer, Pollarebaan 14 te 9400 Ninove
  • De heer en mevrouw Vanderhaegen-Lievens, Pollarebaan 16 te 9400 Ninove
  • Mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove
  • De heer Wouter Cosyns, Neuringen 116 A te 9400 Denderwindeke;

Overwegende dat alle goedgekeurde documenten naar het notariskantoor Edgard Van Oudenhove-Soutaer uit Haaltert werden opgestuurd voor het opstellen van de definitieve akten;

Gelet op de opgestelde akten met opgave van de respectievelijke vergoedingen als volgt:

 

Eigenaar en innemingen

 

 

Vergoeding

 

1.Marc Oosterlinck en Vera Muylaert, Nekkersput 65 te 9401 Pollare

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 28,12 m² te nemen in het perceel te Pollare, 8e afdeling, sectie B, nummers 1557/D en 1553/M2.

 

 

Vergoeding voor inneming met erfdienstbaarheid:

 

€ 87,52

 

 

 

2.Etienne Vernis en Annie De Duffeleer, Pollarebaan 14 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 12,51 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend, 8e afdeling, sectie B, nummer 1557/B2.

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 38,94

 

 

3.Louis Vanderhaegen en Simonne Lievens, Pollarebaan 16 te 9400 Ninove

 

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 5.05 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend, sectie B nummer 1557/C2.

 

 

 

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 15,72

 

 

4. André Mertens en Jeanne Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 15,84 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend sectie B, nummer 1557/L

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 49,30

 

5.Wouter Cosijns, Neuringen 116/A

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 1.666,81 m² in het perceel kadastraal gekend, Ninove, 2e afdeling, sectie B nummer 1556/A en 8e afdeling, Pollare, sectie A nummer 718/B

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 8.300,75

 

 

6.Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 156,95 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend sectie B, nummer 1556/2A

 

 

 

Vergoeding voor inneming en vestiging van erfdienstbaarheid:

 

€ 1.168,85

 

Totaal van de vergoedingen

 

 

 

€ 9.661,08

Overwegende dat op het perceel kadastraal gekend, sectie B nummer 1556/02 (Eduarda Sunaert) een erfdienstbaarheidszone zal worden gevestigd die als buffer zal ingezaaid worden;

Overwegende dat in totaal € 9.661,08 zal betaald worden voor de grondinnemingen in uitvoering van de erosiebestrijdingswerken;

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget van de meerjarenplanning 2014-2019, voor het jaar 2016 onder de investeringsenveloppe WAT2014/01, actie 4/3/3/2, BI 034100, AR 222007 een bedrag van € 40.000 werd ingeschreven;

Overwegende dat voornoemde uitgaven op diverse aanrekeningen zullen worden uitgevoerd;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De onteigeningsakten met inbegrip van de vestiging van een erfdienstbaarheid betreffende de erosie bestrijdende werken uit te voeren in het kader van het dossier van de wegen- en rioleringswerken Pollarebaan en Pollarestraat te Pollare en Ninove worden goedgekeurd.

Artikel 2

Onderstaande onteigeningsvergoedingen voor een totaal bedrag van € 9.661,08 worden goedgekeurd:

 

Eigenaar en innemingen

 

 

Vergoeding

 

1.Marc Oosterlinck en Vera Muylaert, Nekkersput 65 te 9401 Pollare

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 28,12 m² te nemen in het perceel te Pollare, 8e afdeling, sectie B, nummers 1557/D en 1553/M2.

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 87,52

 

 

 

2.Etienne Vernis en Annie De Duffeleer, Pollarebaan 14 te 9401 Pollare

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 12,51 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend, 8e afdeling, sectie B, nummer 1557/B2.

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 38,94

 

 

3.Louis Vanderhaegen en Simonne Lievens, Pollarebaan 16 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 5.05 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend, sectie B nummer 1557/C2.

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 15,72

 

 

4. André Mertens en Jeanne Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 15,84 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend sectie B, nummer 1557/L

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 49,30

 

5.Wouter Cosijns, Neuringen 116/A

 

-Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 1.666,81 m² in het perceel kadastraal gekend, Ninove, 2e afdeling, sectie B nummer 1556/A en 8e afdeling, Pollare, sectie A nummer 718/B

 

 

 

Vergoeding voor inneming in volle eigendom:

 

€ 8.300,75

 

 

6.Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove

 

Een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 156,95 m² in het perceel te Ninove, kadastraal gekend sectie B, nummer 1556/2A

 

 

 

Vergoeding voor inneming en vestiging van erfdienstbaarheid:

 

€ 1.168,85

 

Totaal van de vergoedingen

 

 

€ 9.661,08

Artikel 3

Alle betrokkenen zullen worden uitgenodigd om te kunnen overgaan tot het verlijden van de akten.

Artikel 4

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.